Ett hållbart samhälle

Vi var tillsammans med länets kommuner först i Sverige på att ställa miljökrav vid upphandlingar. Vi vill fortsätta att ligga i framkant och på olika sätt arbeta långsiktigt för ett samhälle som håller.

Det gör vi bland annat genom att engagera oss i olika utvecklingsprojekt inom miljö- och samhällsbyggnadsområdet. Vi har nu avslutat klimat- och energiprojektet CO2FREE och tar med oss dess erfarenheter in i projektet Hållbar Framtid Västernorrland.

Hållbar Framtid Västernorrland

Hållbar Framtid i Västernorrland är projektet som ska bidra till genomförandet av de hållbarhetsintentioner som anges i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Genom detta projekt stärks möjligheterna för invånarna att känna sig stolta över sitt län. Projektets gemensamma mobilisering förstärker RUS måluppfyllelse när länets olika aktörer såsom kommuner, myndigheter, företag, organisationer - förenas i ett gemensamt synsätt, samhandling och arbetsformer. Tillsammans med gemensamma strategier och samsyn kan vi samla resurser inför framtidens utmaningar. Västernorrlands mångfaldsstruktur ska användas till att bygga starka, resultatinriktade nätverk i hela länet. Detta projekt skapar ekonomiska, ekologiska och sociala mervärden och ger en attraktiv bild av länet och gör länet till en naturligt, gränsöverskridande samverkanspart för många. Projektet avser att integrera de tre hållbarhetsdimensionerna i samtliga övergripande strategimål och möjliggöra visionen ”Ett stolt Västernorrland - med funktion och attraktivitet”

Hållbar utveckling utgår från en helhetssyn på människans och samhällets behov, förutsättningar och problem. Den grundläggande principen är att de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna är integrerade - de är så att säga både varandras förutsättningar och stöd.

I den regionala utvecklingsstrategin, RUS, har dessa grundläggande förutsättningar inte pekats ut som separata utvecklingsområden då de är horisontella. De måste genomsyra allt, från enskilda konkreta utvecklingssatsningar till de allra mest övergripande diskussioner så att en god helhetssyn uppnås. Projektidén är att de olika aktiviteterna, på såväl lokal som regional nivå, ska bidra till genomförandet av de intentioner som anges i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Dessutom ska det regionala miljösamarbetet inom ramen för SEkom Y förstärkas och fördjupas.

Läs mer om de planerade aktiviteterna

Viktiga rapporter inom hållbar utveckling

Vi omvärldsbevakar kontinuerligt flera viktiga källor för att kunna ge dig bra underlag i ditt arbete.

Just nu kan du till exempel läsa om Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck - analys av fyra svenska kommuners totala konsumtion. Till sidan för aktuella rapporter

Hållbara inköp

Hållbara inköp är en annan nyckelfråga både för vår miljö och för kommunernas ekonomi. Här kan du läsa mer om vårt arbete inom miljöanpassade upphandlingar.

Miljö och byggpresidiet

Bygg och miljöpresidierna från samtliga länets sju kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland träffades i Sundsvall 3-4 september. Regional handlingsplan för klimatanpassning, landsbygdsutveckling, utveckling av tätorterna samt tillsynsprojekt inom PBL var några av frågorna som diskuterades under dagarna.
Information om aktuella frågor från respektive kommun var även det en informationspunkt på programmet.

Nedan finner ni presentationerna från träffen.

Stadsbyggnadskontoret

Regional handlingsplan

Landsbygdsutveckling i ÖP

Norra Kajen

Mittland Plus

Kontaktperson

Lasse Brännström

Mobil: 070-610 13 85
E-post

Hållbara affärer

Missade ni seminariet om hållbara affärer och nya affärsmodeller i Örnsköldsvik i oktober 2014? Nu finns möjligheten för dig att via Youtube ta del av föreläsningarna med några av Sveriges ledande auktoriteter inom hållbart företagande.

Nya ideer och förhållningssätt ska ge bättre lönsamhet och högre aktievärde . Inspelningarna är från seminariet i Örnsköldsvik den 28 oktober 2014 på Arken konferens. Följ bara länkarna till det föredrag som du är intresserad av.

Nyamko Saboni Hållbarhetschef ÅF

Love Lönnroth, Affärsutvecklare , Goodpoint

Claes Engström Vd Processum, FOU inom bioteknik, grön kemi

Seminariet ingick i projektet Hållbar framtid i Västernorrland som är ett samarbetsprojekt mellan fem kommuner, Landstinget och kommunförbundet Västernorrland. Målet är en hållbar tillväxt i ett långsiktigt hållbart samhälle, Länsstyrelsen i Västernorrland bidrar med ekomomiska medel från den regionala tillväxtpolitiken SFS 2003:596

Lars Brännström

Resfria möten

Det finns miljoner att spara på resfria möten förutom de faktiska miljövinsterna som det minskade resandet innebär.

Läs förstudien som vi tagit fram i samarbete med Trafikverket.

Den visar hur läget ser ut i varje kommun i länet och föreslår aktiviteter för att påskynda utvecklingen.

Charlie Wallin, projektsamordnare e-förvaltning

Energikontor Västernorrland

Under 2012 drog vi igång verksamheten för Energikontor Västernorrland på uppdrag av länets kommuner.

Håkan Grundel
är verksamhetsledare.