Ungas inflytande och delaktighet

Lupp 2015 nu under analys

– Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Myndigheten för ungdoms har utvecklat enkätverktyget Lupp, lokal uppföljning  av ungdomspolitiken, för att kommuner på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur  ungas situation ser ut lokalt och utifrån den kunskapen utveckla en effektiv ungdomspolitik som bygger på sektorsövergripande samarbete.

I Västernorrland samverkar kommunerna kring Lupp och enkäten bearbetas av Kommunförbundets FoU enhet.

Bearbetningen av 2015 år enkät beräknas vara klar maj 2016.

Kommunförbundet har sökt medel från Allmänna arvsfonden för att tillsamman med unga i lätet göra återkopplingen av resultaten mer innovativ.

Samverkan för en bättre ungdomspolitik

Genom att kommunerna nu valt att samordna sin hantering av Lupp, via Kommunförbundet, är vinsterna både billigare och mer kvalificerade analyser. Samtidigt stärks förutsättningarna till en kontinuerlig kunskapsutveckling i frågor som rör ungas inflytande och välfärd, då arbetet integreras i Kommunförbundets ordinarie nätverk och strukturer.

Kunskaper om ungas situation är viktiga byggstenar i Kommunförbundets arbete med att skapa en långsiktigt hållbar välfärd, och en region som är attraktiv för människor och företag, säger Åsa.

Ett tack till alla inblandade

Sist men inte minst vill Åsa rikta ett stort tack till alla elever som deltagit i undersökningen, skol- och fritidspersonal och alla andra som varit inblandade och gjort det möjligt att genomföra Lupp.

Share This