eSamverkan

Inom länet har man under flera års tid framgångsrikt samverkat kring digitaliseringsfrågorna genom eSamverkan, ett samarbete som fortsätter i och med Digitaliseringsrådets etablering. Västernorrlands kommuner står inför stora samhällsutmaningar—den demografiska utvecklingen och framtida kompetensförsörjning, för att nämna några av dem. Samtidigt som man hanterar en omvärld som upplevs alltmer oförutsägbar och komplex, står man i en verklighet där budgetunderskott och nedskärningar är en del av vardagen. För att klara av sitt välfärdsuppdrag behöver kommunerna anpassa sig till de nya förutsättningarna—och de som inte gör detta, riskerar att hamna på efterkälken.

Digital teknik en förutsättning

Användningen av digital teknik har pekats ut som en möjlighet för att man ska kunna lyckas med den nödvändiga omställningen. Bland annat den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2020-2030 pekar ut teknikutvecklingen och säker digital transformation som två viktiga områden man behöver förhålla sig till. Ingen enskild aktör kan förväntas hantera dessa utmaningar ensam. För att kunna vara framgångsrik behöver offentlig sektor samverka med näringslivet, civilsamhället och akademin. Digitaliseringsrådet har identifierat ett antal aktiviteter och förutsättningar som bidrar till önskad målbild.

Share This