EU

Inom området EU ingår Kommunförbundet som ägare i North Sweden European Office och deltar i Europaforum Norra Sverige. Vi deltar även i framtagandet av nya projektansökningar i samverkan med nätverket ERNACT (European Regions Network for the Applications för Communications Technology).

NSEO

North Sweden European Office fungerar som är en länk mellan norra Sverige och EU-arenan och utgör ett verktyg för bevakning av ett antal prioriterade politikområden som bestäms utifrån regionala tillväxtprogram kopplat till EU-kommissionens arbetsprogram.

North Sweden European Office påverkar bland annat utformningen av framtida EU-politik, främjar nätverksbyggande, kunskapsutbyte och europeiskt samarbete.

Europaforum Norra Sverige

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete mellan de fyra nordligaste länen för att påverka den framtida regionalpolitiken inom EU. Varje län har utsett rapportörer som har till uppgift att bevaka och driva frågor mellan de konferenser där gemensamma ståndpunkter och uttalanden från norra Sverige mejslas fram.

Från Kommunförbundets styrelse har Erik Lövgren utsetts som rappportör.

Program Mellersta Norrland

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Mellersta Norrland och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

ERNACT

ERNACT eller European Regions Network for the Application of Communications Technology är ett internationellt nätverk av europeiska regionala och lokala myndighetsaktörer som arbetar tillsammans för att ge våra regioner, företag och universitet, tillgång till Europeiska unionens digitala teknikprogram och finansiering. Kommunförbundet sitter i Ernacts styrelse som Sverigepartner och har varit aktiv parter i ett flertal projekt.

iNNOCAP

Projektet handlar om att bygga offentlig sektors kapacitet mot digitalt driven utveckling i området Northern Periphery and Arctic. NPA-projekt, syftar till att öka innovationen inom tillhandahållande av offentliga tjänster i avlägsna, glesbefolkade områden. Organisationer inom den offentliga sektorn inom NPA-området inser vikten av att introducera nya innovationer för att möta den ökande efterfrågan på kvalitet och hållbara tjänster som hanterar gemensamma utmaningar.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Charlotte Sandelius

Förbundsdirektör

Mobil: 070-365 71 57