Kommunförbundet Västernorrland / Krönika / Flera uppdrag för att stärka socialtjänsten

Flera uppdrag för att stärka socialtjänsten

Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer arbetar med många olika uppdrag för att stärka socialtjänsternas kompetensförsörjning. Senaste exemplet är de två nya YH-utbildningar som Reveljen i Sollefteå kommun har fått. Vi har samarbetat i ansökningar för både Socialadministratörsutbildning och Stödpedagogutbildning och gläds åt att ansökningarna lyckades. Nu fortsätter vi att tillsammans forma innehållet i utbildningarna så att de motsvarar socialtjänsternas behov.

I Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer ingår även FoU Västernorrland som ger vetenskapligt stöd för länets socialtjänster. Just nu pågår flera forskningsuppdrag i samverkan med vårt tvärvetenskapliga forskarteam på FoU och både Mittuniversitetet och Umeå Universitet: Sheila Zimic, Fil.Dr. i data och systemvetenskap, forskar på halvtid på Miun om socialtjänsternas uppföljningssystem och deras bidrag till kunskapsutvecklingen i verksamheterna. Malin Bolin Fil.Dr i sociologi, som arbetar både på Miun och på FoU, sammanställer kunskapsöversikt om organisation och ledarskap inom socialtjänsten. Malin tillsammans med Carolina Klockmo, Fil.Dr. i Hälsovetenskap, följer utvecklingen i de kommuner som nu skapar bättre arbetsvillkor för sin personal med bland annat förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid. Viktoria Skoog, Fil.Dr i socialt arbete, i samarbete med Umeå Universitet forskar om socialtjänsternas förmåga att handskas med det kraftigt utökade mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Viktoria håller även på att sammanställa forskningsresultat om jourhemsplaceringar. Madeleine Blusi, Fil.Dr i omvårdnad, är under året utlånad till Umeå Universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och Institutionen för datavetenskap.

Samarbetena har även resulterat i andra forskares möjligheter att forska i länets socialtjänster. Flera av länets kommuner medverkar i Hanna Dahlbergs doktorandarbete (UmU) om skolans orosanmälningar till socialtjänsten. I vintras genomfördes också en internationell studie inom länets missbruksvård av dr. Ivy Krull, Ph.D., Associate Director, and Research Consultants at Boston University, Camilla Carpholt, utvecklingssamordnare missbruk/beroende vid Kommunförbundet Västernorrland och professor Björn Blom vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Socialtjänstens kunskapsbehov har uppmärksammats nationellt. Det har resulterat i ett 10-årigt nationellt forskningsprogram om tillämpad välfärdsforskning. Syftet med forskningsprogrammet är att stärka långsiktig kunskapsuppbyggnad och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden. I satsningen ingår att främja klient- och praktiknära forskning om socialtjänsten, stärka samverkan mellan forskning och praktik samt öka delaktigheten från brukare och anhöriga. I den första utlysningen ingår projektbidrag, postdok-bidrag och praktiknära forskartjänster om totalt cirka 94 miljoner kronor under tre år (2018–2020). Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer är genom ett partnerskap en dialogpartner med Forte. Det betyder att vi kan direkt påverka utformningen av utlysningar så att de motsvarar socialtjänsternas forskningsbehov, vilket redan har visat sig i utformningen av den första utlysningen.

April 2018

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Sirpa Virtanen

Chef Socialtjänstens samverkan & stödstrukturer och FoU

Mobil: 070-320 85 41