Välj en sida

Hållbart arbetsliv

Kompetensförsörjning för en stärkt arbetsmarknad

Projektet pågår mellan 2020-09-01 – 2023-02-28

Projektet har stöd från socialfondens programområde 1 Kompetensförsörjning, specifikt mål 1:1, Kompetensutvecklande insatser.

Projektet Hållbart arbetsliv ska genom kompetensutvecklingsinsatser utveckla medarbetare inom äldreomsorgen mot ett mer hållbart arbetsliv med sänkta sjuktal i organisationen. Målet är också att stärka individens anställningsbarhet och karriär.

I projektet deltar Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand och Sollefteå kommun.

Fakta om socialfonden

Socialfonden är en av EU:s så kallade strukturfonder, vars syfte är att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning. Socialfonden ska också bidra till att minska skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan länderna.

Insatserna inom socialfondsprogrammet ska syfta till bland annat till att stimulera kompetensutveckling som stärker deltagande kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden.

Det programområde som projektet erhåller stöd från är PROGRAMOMRÅDE 1:

Det övergripande målet för insatser inom programområde 1 är att förbättra kompetensförsörjningen på den svenska arbetsmarknaden. Detta bland annat genom öka kompetensen hos redan sysselsatta.

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

För mer information, kontakta projektledare Peder Berg:

E-post: peder.berg@kfvn.se

Mobil:

Share This