Kommunförbundet Västernorrland / Krönika / Hur säkerställs ett regionalt lärande för välfärdsfrågorna?

Hur säkerställs ett regionalt lärande för välfärdsfrågorna?

Häromdagen damp Länsstyrelsens utvärdering av den gemensamma hanteringen av Covid-19 mer i min mailbox. Inledningsvis konstateras Covid-19-pandemin har haft en stor påverkan på samtliga delar av Västernorrlands län där en fungerande samverkan mellan länets aktörer har varit avgörande för att begränsa pandemieffekterna för länets invånare. En gemensam utvärdering av hur covid-19 har hanterats i samverkan mellan Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och kommunerna Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Timrå och Kramfors, har därför genomförts med fokus på tidsperioden mars till augusti 2020. Det var viktigt att redan under hösten 2020 följa upp och utvärdera hanteringen för att säkerställa ett lärande samt för att motiv till ställningstaganden och beslut inte ska falla i glömska.

Ansatsen har varit att ringa in utmaningarna utifrån ett 360-graders samverkansperspektiv. Detta anses särskilt värdefull då det långsiktiga resultatet av bekämpandet av pandemin är beroende av just helhetsperspektiv och aktörssamverkan.

I rapporten konstateras att det finns förbättringsområden vad gäller styrning och ledning, samverkan samt i frågor om transparens och kommunikation, för att slipa den regionala krisledningsstrukturen. Vidare har utvärderingen ringat in nio centrala samverkansfrågor 1) Skyddsutrustning; 2) Krisledningsorganisation och stabsmetodik; 3) Respektive aktörs roll; 4) Provtagning; 5) Rapportering och lägesbilder; 6) Behandlingsansvar inom vård och omsorg; 7) Skola och utbildning; 8) Besöksförbud äldreboende; 9) Informationsflöden mellan forum.

Till detta undrar jag dock om inte ett länspartnerskap för välfärdsfrågor skulle kunna tillfogas till agendan. Detta då den regionala krisledningsstrukturen förutsätter en välfungerande samverkan i vardagen. Efter värmeböljan 2018 gav Regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utvärdera socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera krissituationer, med utgångspunkt i värmeböljan sommaren 2018. I uppdraget ingick att sammanställa och analysera de erfarenheter som ansvariga och personal inom socialtjänstens verksamheter har av att hantera krissituationer. Resultaten från uppföljningen indikerade bland annat att krishanteringsprocessen inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården behöver utvecklas ytterligare. Socialstyrelsens slutsatser i samband med uppföljningen: En samordning behöver utvecklas i förhållande till kommunerna mellan alla myndigheter som hanterar värmeböljor. Samordningen fungerade inte tillräckligt bra under värmeböljan sommaren 2018.

Regionens forum är i dag inriktade på tillväxtfrågor. Detta utifrån regionalpolitikens agenda att skapa regional tillväxt och konkurrenskraft. Välfärdsfrågorna behöver också ett forum. Ett forum där de inte behöver motiveras utifrån att de bidrar till tillväxten, utan där välfärden sätter agendan, just utifrån det som framkommer i länsstyrelsens rapport att säkerställa ett lärande så att beslut inte faller i glömska.

Åsa Claeson Nordin
december 2020

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Åsa Claeson-Nordin

Samordnare: Kultur & Fritid och Arbetsmarknadspolitik

Mobil: 070-216 29 89