Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Kompetensutveckling och kunskap centralt i arbetet med våldsutsatta

Kompetensutveckling och kunskap centralt i arbetet med våldsutsatta

I Sverige finns det motsvarande en till två elever i varje årskurs 9 och på gymnasiet som har blivit utsatt för kommersiell sexuell exploatering. För att motverka våld mot barn och kvinnor behövs kunskap, kompetens och en samlad bild av våldets karaktär. Därför deltar representanter från Kommunförbundet under veckan i flertal konferenser och träffar med fokus på sexuell exploatering av barn samt hur vi tillsammans kan utveckla jämställdhetsarbetet. Konferensernas fokusområden är tunga, men viktiga, och lockar betydelsefulla besökare; som Drottning Silvia, jämställdhetsminister Paulina Brandberg och Sara Nilsson, utredare vid Jämställdhetsmyndigheten.

Kommunförbundet Västernorrland har tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland ett uppdrag att stärka socialtjänsternas utveckling inom området mäns våld mot kvinnor. Ett steg i det uppdraget är kompetensutveckling av personal och kunskaps- och erfarenhetsutbyte med berörda och betydelsefulla aktörer.

Den 24 april anordnade Ombudsmannen mot kommersiell sexuell exploatering av barn (OKSE), Child10, Ellencentret, Novahuset och Jämställdhetsmyndigheten en nationell konferens i syfte att uppmärksamma och sprida kunskap om sexuell exploatering av barn – där representanter från Kommunförbundet deltog, tillsammans med politiker, beslutsfattare och Drottning Silvia. Sexuell exploatering av barn handlar om olika former av sexuella övergrepp, där någon form av ersättning har getts. Omfattningen av sexuell exploatering av barn och unga i Sverige är stor och flera undersökningar visar att majoriteten av de som har erfarenhet av sex mot ersättning utsätts första gången i tonåren. För barn och unga som befinner sig i sexuell exploatering finns begränsade möjligheter att skonas från ytterliga utnyttjande. Ett viktigt steg i att förebygga sexuell exploatering av barn är att upptäcka de barn som redan har utsatts, eller som är i riskzonen för att utsättas.

Våld mot kvinnor och barn är vardag och sker runt oss i samhället varje dag. För att kunna hjälpa våldsutsatta, eller de som riskerar att hamna i våldsutsatthet, behövs en samlad syn på våldets karaktär och omhändertagandet. Kompetensutveckling av personal som på olika sätt arbetar med individer som utsätts för eller riskerar att utsättas för våld är en av de viktigaste delarna för att motverka våldet och säkerställa en professionell och effektiv hantering av utsatta. Med adekvat kunskap ökar sannolikheten att personer som riskerar att utsättas för våld uppmärksammas och får den hjälp de behöver. För att nå långsiktiga och hållbara lösningar är det viktigt med samverkan, erfarenhetsutbyte och dialoger i olika konstellationer och på olika nivåer.
– Jämställdhetsarbetet i allmänhet och arbetet mot genusrelaterat våld i synnerhet har traditionellt drivits av kvinnor, vilket gör att det felaktigt uppfattas som en kvinnofråga. En önskan är att fler män engagerar sig i de här frågorna, eftersom en överväldigande majoritet av förövarna är män, säger Lotta Brännström, projektledare på Kommunförbundet Västernorrland.

Den 26 till 27 april anordnades konferens med fokus på jämställdhetsarbete i Umeå, där deltagarna fått lyssna till bland annat Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap och Sara Nilsson, senior utredare vid Jämställdhetsmyndigheten. Genom många års erfarenhet inom praktiskt jämställdhetsarbete, genom forskning och med avstamp från flera olika delar av landet, gavs kunskapspåfyllnad och idéer inför framtiden.

Nationell konferens i syfte att uppmärksamma och sprida kunskap om sexuell exploatering av barn lockade viktiga besökare – en av dem var Drottning Silvia.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.