Kommunförbundet Västernorrland / Krönika / Långsiktighet, systematik och uthållighet ger resultat

Långsiktighet, systematik och uthållighet ger resultat

Det är tillfredställande att se resultat av ett utvecklingsarbete som tagit lång tid och mycket möda. Nu kan vi dock se i regeringens budgetproposition, forskningsproposition, regleringsbreven till myndigheter och i olika nationella uppdrag att man lyssnat in socialtjänsternas utvecklingsbehov. Kärnan är att underlätta för de lokala verksamheterna och utforma verksamhetsnära, användbart kunskapsstöd inom viktiga områden. Dessutom räknas de regionala stödstrukturerna upp som samarbetspartners i detta omfattande arbete kring att skapa infrastruktur som stödjer kunskapsbaserad praktik i socialtjänsten.

Vår personal, tillsammans med de lokala representanterna, har bidragit till detta genom att skapa och sprida forskningsresultat, lyfta de lokala behoven genom nationella nätverk och delta i dialoger på alla nivåer. Vi fortsätter givetvis det arbetet och har nu en nationell modell för samarbete och samordning som stöd i dialogen med myndigheter och andra aktörer inom fältet. Det är detta som är styrkan med en regional stödstruktur som uthålligt stödjer de lokala verksamheterna med samordning och utvecklingsstöd men också med representation på nationell nivå.

Länets socialtjänster har tillsammans med Landstinget utvecklat sin samverkan för att skapa bättre förutsättningar för en sammanhållen vård och omsorg kring individer som behöver insatser från båda huvudmännen. Detta märks i några nya överenskommelser, som till exempel den efterlängtade överenskommelsen om hälso-och tandhälsoundersökningar för placerade barn som började gälla i dagarna. En viktig pusselbit i arbetet med barn och unga som är i särskilt behov av samhällets stöd.

Den övergripande överenskommelsen om samarbete och samordning håller på att revideras så att struktur, uppdrag, roller och arbetsmetoder för hela samverkansorganisationen blir tydligare. Tanken är att skapa en tydligare stomme för de verksammas samarbete kring individer. Vi stödjer arbetet kontinuerligt genom samordning och metodstöd i de många pågående utvecklingsprocesserna. Och det går faktiskt framåt. Vi får inte glömma bort det bara för att det tar tid att få effekter i verksamheter som omfattar tusentals medarbetare – fullt upptagna av den ytterst påtagliga vardagen.
Länets socialtjänster efterfrågar stöd till utveckling av kunskapsbaserad praktik och enheten har ett ständigt inflöde av nya uppdrag, lokala, länsgemensamma men också nationella. Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete i kommunerna men också inom enheten för att på bästa sätt kunna möta den efterfrågan. Vi vill också möta behov inom nya, angelägna utvecklingsområden som socialtjänstens organisation och arbetsmiljö. Därför har vi anställt en ny forskare, Malin Bolin, fil.dr i sociologi. Vi välkomnar henne till hösten när vi utvilade efter semestern återvänder till utmaningarna. Men först ska vi njuta av nuet, våren och löftet om en skön sommar!

Sirpa Virtanen, chef Social hållbarhet och FoU

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Sirpa Virtanen

Chef Socialtjänstens samverkan & stödstrukturer och FoU

Mobil: 070-320 85 41