Kommunförbundet Västernorrland / Okategoriserad / Minskad känsla av stress och utbrändhetssymptom – arbetstidsprojekt i Örnsköldsvik upplevs positivt

Minskad känsla av stress och utbrändhetssymptom – arbetstidsprojekt i Örnsköldsvik upplevs positivt

En tuff arbetssituation med hög arbetsbelastning har lett till att socialsekreterare slutar och det därför råder brist på erfarna socialsekreterare i stora delar av landet. Flera kommuner i länet försöker motverka trenden och nu senast Örnsköldsviks kommun, som i ett lyckat projekt infört återhämtning under arbetstid.

Kommunförbundet Västernorrlands forsknings- och utvecklingsenhet, FoU, har nu utifrån ett fokus på arbetsmiljö och arbetsvillkor, studerat och utvärderat Örnsköldsviks Projekt arbetstid.

Projektet som drivits i två år går ut på att ge personal som jobbar med myndighetsutövning inom socialtjänsten möjlighet till återhämtning under arbetstid. Hur återhämtningen ska gå till, det har personalen själva i hög grad fått vara med och påverka.

–  Olika personer har lite olika behov utifrån vad de arbetar med och de befinner sig kanske också i olika skeenden i livet. En del vill ha mer tid för barnen på eftermiddagen och går hem tidigare, andra mår bäst av att få börja lite senare. Några tar ut tid för en längre promenad i samband med lunchen och en del kanske vill spara ihop veckans tider till en halvdag på fredag eftermiddag, säger Carolina Klockmo, en av forskarna som arbetat med utvärderingen.

Tanken är att medarbetarna ska göra det som får dem att må bättre, eftersom det är individuellt så har de själva fått vara med och påverka vad som behövs för det.

– En annan del i projektet har varit att arbeta med verksamhetsförändringar i syfte att arbeta smartare och frigöra tid. De har jobbat med att strukturera möten bättre så att de blir effektivare, minska antalet möten och jobbat med tekniska lösningar, säger hon.

Möjligheten att påverka har dock varit begränsad till vad som går att utföra inom verksamheten, särskilt på enheter där arbetet styrs mycket av externa parter och där andra organisationsförändringar har styrt arbetet mycket.

Projektet har endast gällt de som jobbat heltid, vilket har lett till att fler har gått upp i tid och det har lett till en bättre personalkontinuitet. Det är för tidigt att säga om det påverkat sjuktalen, men i den enkät som forskarna Carolina Klockmo och kollegan Malin Bolin skickat ut och nu visar att många av deltagarna upplever mindre stress och att vardagen blivit mer hanterbar.

– I intervjuer som gjorts med personalen beskriver de hur projektet bidragit till att stressen i livet tonats ner i stort. Många beskriver att de känner sig lugnare och andelen som skattar sin hälsa som god har ökat, säger Carolina Klockmo.

Projektet har dock gett bättre resultat på enheter där det redan funnits tillräcklig bemanning och där arbetsgruppen är inarbetad eftersom det krävts ett solidariskt ansvar för att verksamheten ska fungera. Men både forskning och erfarenhet från liknande projekt i andra kommuner visar att det ändå är svårt att vara effektiv i 8 timmar om dagen och att tid för återhämtning då ger bättre effekt på personalens välbefinnande.

– Ja stressforskningen visar att återhämtning är viktigt, det minskar risken för utbrändhet, något många här har upplevt och som nu minskat, säger Carolina Klockmo.

Sammantaget visar resultaten att projektet främst har haft betydelse för att främja återhämtning och självskattad hälsa, men att det krävs fler organisatoriska åtgärder för att främja hållbara arbetsvillkor.

 

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.