Sirpa Virtanen

Årets sista veckor är intensiva

Vi jobbar på under årets sista arbetsveckor och här kommer en uppdatering av vad som händer hos oss. På nationell nivå pågår ett arbete att forma nästa års överenskommelser mellan SKR (tidigare SKL) och departementen för socialtjänstens och hälso-och sjukvårdens område. Överenskommelser fungerar som stöd åt den utveckling som kommuner och regioner förväntas driva inom identifierade förbättringsområden. För att överenskommelserna och de medföljande statsbidragen ska träffa rätt och vara användbara, har SKR under höstveckorna en löpande dialog med oss. Nätverken på SKR, socialchefsnätverk och nätverket för Regionala stödstrukturer (RSS), bidrar till att forma både överenskommelser och kommande nya lagförslag utifrån de lokala verksamheternas behov. I januari får vi veta hur väl vår röst har hörts!

Vi utvecklar ständigt vår samverkan med andra aktörer även på regional nivå. Under hösten har vi haft dialoger med universiteten (UmU, MIUN) om hur vi kan stärka ett utbyte, som gynnar både universiteten och våra kommuners verksamhet. Det kan handla om praktikplatser, innehållet i utbildningar eller forskningsidéer. Ett sätt är att låna personal. Flera av våra forskare är periodvis utlånade till universiteten, men den här gången välkomnar vi professor Björn Blom från Socialt arbete på Umeå Universitet till oss istället. Han kommer på deltid bidra till att utveckla vår forskning och lyfta behov av praktiknära forskning.

Vi har även en nära och fruktbar samverkan med Länsstyrelsen, för båda organisationer har ju ett utvecklingsuppdrag riktat till socialtjänsterna. Sedan tidigare driver vi ett gemensamt projekt inom våld i nära relationer. Vi ökar nu samarbetet med en satsning mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi håller precis på att anställa en medarbetare som stärker utvecklingen inom detta område. Oerhört svåra frågor som, bland annat, kräver en ständig kompetensutveckling i länet på många olika nivåer. Ni får höra mera om detta framöver.

När vi arbetar tillsammans med kommunernas personal i olika utvecklingsprocesser, skaffar vi oss en kompetens som efterfrågas även nationellt. Vi medverkar ibland i olika nationella utvecklingsprocesser, men den här gången har vi lånat ut en av våra medarbetare, Jessica Eriksson till SKR. Hon har under hösten hjälpt SKR att utforma nationellt stöd inom systematisk uppföljning åt alla kommuner och län. Även på det viset kan vi lyfta det lokala perspektivet i utvecklingsfrågor. Om du vill veta mera om det omfattande stöd vi kan erbjuda åt de lokala verksamheterna inom systematisk uppföljning, kan du läsa mera på vår hemsida: https://www.kfvn.se/systematiskuppfoljning.html eller kontakta anna.jakobsson.lund@kfvn.se .
Jag vill tacka våra främsta samarbetspartners; socialtjänstens medarbetare som deltar i våra nätverk och som tillsammans med vår personal driver en utveckling som gynnar kommunernas medborgare. Det vi gör, gör vi för er!

God Jul och Gott Nytt År!
Sirpa

Förändringens tid

Nu lever vi mitt i en förvandling. Eftersom jag inte är infödd norrlänning, blir jag lika överraskad varje år. Den kommer så snabbt, så det kan vara svårt att hinna ta vara på den. Livet går från gråskalan till alla färger bara på några veckor. Hänger man inte med så står man där plötsligt och fryser, mitt i midsommarnatten och har missat den, våren. Våren är en hektisk och intensiv årstid, som även märks på arbetsplatserna. I år kanske tuffare än på länge, både i kommunerna och hos oss. Arbetsveckorna är korta och mycket ska hinnas med innan semestrarna börjar. Som om inte hösten skulle komma med sitt lugnare tempo och till synes en annan tidräkning.

I år märks förändringen ännu tydligare på Kommunförbundet. Vi förnyar vårt lag och välkomnar en ny förbundsdirektör och flera nya medarbetare till hösten. Dessa får själv presentera sig längre fram.
När vi nu ställer om, så vill vi att förändringen också bidrar till mera nytta för kommunerna. Vi på Kommunförbundet vill vara självklara partners för kommunernas samverkan och ha en tydlig roll i att stödja deras utveckling. Utmaningarna är ofta likartade, kraven på effektiva välfärdstjänster känns igen i alla kommuner oavsett storlek. För att möta omvärldens behov och förändrade förutsättningar, krävs klokt ledarskap och innovativt tänkande. Det är lättare att åstadkomma tillsammans. Vi möter kommunernas behov med nya stödformer som en digitaliseringssamordnare och en gemensam familjehemsorganisation. Vi vill att förändring och utveckling ska leda till en förbättring, tillförsäkra att de arbetsinsatser vi gör tillsammans ska generera nytta till våra kommuners medborgare.

Med önskan om en skön och vilsam sommar!
Sirpa Virtanen
t.f. Direktör
Chef för Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer

Juni 2019

Flera uppdrag för att stärka socialtjänsten

Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer arbetar med många olika uppdrag för att stärka socialtjänsternas kompetensförsörjning. Senaste exemplet är de två nya YH-utbildningar som Reveljen i Sollefteå kommun har fått. Vi har samarbetat i ansökningar för både Socialadministratörsutbildning och Stödpedagogutbildning och gläds åt att ansökningarna lyckades. Nu fortsätter vi att tillsammans forma innehållet i utbildningarna så att de motsvarar socialtjänsternas behov.

I Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer ingår även FoU Västernorrland som ger vetenskapligt stöd för länets socialtjänster. Just nu pågår flera forskningsuppdrag i samverkan med vårt tvärvetenskapliga forskarteam på FoU och både Mittuniversitetet och Umeå Universitet: Sheila Zimic, Fil.Dr. i data och systemvetenskap, forskar på halvtid på Miun om socialtjänsternas uppföljningssystem och deras bidrag till kunskapsutvecklingen i verksamheterna. Malin Bolin Fil.Dr i sociologi, som arbetar både på Miun och på FoU, sammanställer kunskapsöversikt om organisation och ledarskap inom socialtjänsten. Malin tillsammans med Carolina Klockmo, Fil.Dr. i Hälsovetenskap, följer utvecklingen i de kommuner som nu skapar bättre arbetsvillkor för sin personal med bland annat förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid. Viktoria Skoog, Fil.Dr i socialt arbete, i samarbete med Umeå Universitet forskar om socialtjänsternas förmåga att handskas med det kraftigt utökade mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Viktoria håller även på att sammanställa forskningsresultat om jourhemsplaceringar. Madeleine Blusi, Fil.Dr i omvårdnad, är under året utlånad till Umeå Universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och Institutionen för datavetenskap.

Samarbetena har även resulterat i andra forskares möjligheter att forska i länets socialtjänster. Flera av länets kommuner medverkar i Hanna Dahlbergs doktorandarbete (UmU) om skolans orosanmälningar till socialtjänsten. I vintras genomfördes också en internationell studie inom länets missbruksvård av dr. Ivy Krull, Ph.D., Associate Director, and Research Consultants at Boston University, Camilla Carpholt, utvecklingssamordnare missbruk/beroende vid Kommunförbundet Västernorrland och professor Björn Blom vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Socialtjänstens kunskapsbehov har uppmärksammats nationellt. Det har resulterat i ett 10-årigt nationellt forskningsprogram om tillämpad välfärdsforskning. Syftet med forskningsprogrammet är att stärka långsiktig kunskapsuppbyggnad och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden. I satsningen ingår att främja klient- och praktiknära forskning om socialtjänsten, stärka samverkan mellan forskning och praktik samt öka delaktigheten från brukare och anhöriga. I den första utlysningen ingår projektbidrag, postdok-bidrag och praktiknära forskartjänster om totalt cirka 94 miljoner kronor under tre år (2018–2020). Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer är genom ett partnerskap en dialogpartner med Forte. Det betyder att vi kan direkt påverka utformningen av utlysningar så att de motsvarar socialtjänsternas forskningsbehov, vilket redan har visat sig i utformningen av den första utlysningen.

April 2018

Genom samarbeten kan vi göra mer för socialtjänsten

Vi har många samarbetspartners i arbetet att stötta socialtjänsternas utveckling av kunskapsbaserade verksamheter. Om vi gör en tillbakablick på 2017 som snart kommer till ända så har vi under året med Länsstyrelsens utvecklingsmedel kunnat erbjuda kompetensutveckling kring ensamkommande flyktingbarn till cirka 1200 deltagare i 17 olika arrangemang. Vi har också erhållit nya medel från Länsstyrelsen för att fortsätta under 2018. I dagarna har även Landstinget Västernorrland beviljat projektmedel till Vård och Omsorgscollege för kompetenshöjning för handledare i den kommunala omsorgens verksamheter under 2018. Kärnfrågan för socialtjänsten är att stötta utsatta individers utveckling. I samarbete med SKL kommer vi under 2018 erbjuda bred kompetensutveckling för socialtjänstens personal i att systematiskt följa upp och utvärdera resultat på individnivå och aggregera det till verksamhetsutveckling. SKL anordnar utbildningarna i länet så att så många som möjligt kan delta.

Vi har också under året kunnat erbjuda länets missbruksvård att delta i internationell forskning tillsammans med Umeå Universitet. Västernorrlands socialtjänster har även fått en möjlighet att delta i ett internationellt forskningssamarbete genom en studie inom missbruksområdet. Studien utförs av dr. Ivy Krull, Ph.D., Associate Director, and Research Consultants at Boston University, Camilla Carpholt, utvecklingssamordnare missbruk/beroende vid Kommunförbundet Västernorrland och professor Björn Blom vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Vi samarbetar även med Forte, Forskningsrådet för Hälsa, Arbetsliv och Välfärd. Forte har fått i uppdrag av regeringen att initiera och driva ett nationellt tioårigt forskningsprogram om tillämpad välfärdsforskning inom socialtjänstens område. I utformningen av programmet ska Forte tillförsäkra sig om att programmet möter praktikens forskningsbehov. Detta sker i ständig dialog mellan de regionala samverkans och stödstrukturerna (RSS) och Forte.

Genom deltagande i RSS-nätverket, NSK-s (Nationell samverkan för kunskapsstyrning inom socialtjänsten) och det nationella socialchefsnätverket på SKL finns en möjlighet att påverka den pågående översynen av socialtjänstlagen (SOL) och påtala praktikens behov av en mera modern och tydlig lagstiftning. Vi som jobbar inom vår enhet ser fram emot ett spännande 2018!

December 2017

Kunskapsutveckling och kunskapsstyrning samordnas

Evidensbaserad praktik sker i mötet mellan profession och brukare. I det mötet ska den professionella systematiskt och medvetet använda sin egen expertis, bästa tillgängliga kunskap och individens erfarenheter och önskemål. Det är en del av kunskapsbaserad socialtjänst. För att det ska vara möjligt behövs stödjande strukturer som tillgängliggör relevanta vetenskapliga resultat, tillvaratar professionens erfarenhetsbaserade kunskap och skapar förutsättningar för personalen. Det finns många aktörer som kan bidra till detta och nu de ska börja samordna sina insatser.

Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete på nationell, regional och lokal nivå för att knyta ihop aktörerna och samordna arbetet med kunskapsstöd. Det handlar om arbetet i 290 socialtjänster på lokal nivå, 21 regionala samverkans-och stödstrukturer på regional nivå och Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt ett flertal myndigheters medverkan som samordnas av Socialstyrelsen. I detta berörs väldigt påtagligt även de 31 FoU-enheter som finns i landet och även Fortes arbete med kommande utlysningar. Syftet med detta gigantiska bygge, kallat kunskapsstyrningssystemet, är att skapa ett kunskapsstöd som är relevant och användbart för den professionella i det dagliga arbetet. Bygget måste ta avstamp i professionens behov och ske genom ett systematiskt samarbete, samordning och utveckling på alla nivåer. Det bidrar vi till i många olika sammanhang på många olika sätt.

Vill du veta mera, fråga din socialchef eller Sirpa.Virtanen@kfvn.se

September 2017

Långsiktighet, systematik och uthållighet ger resultat

Det är tillfredställande att se resultat av ett utvecklingsarbete som tagit lång tid och mycket möda. Nu kan vi dock se i regeringens budgetproposition, forskningsproposition, regleringsbreven till myndigheter och i olika nationella uppdrag att man lyssnat in socialtjänsternas utvecklingsbehov. Kärnan är att underlätta för de lokala verksamheterna och utforma verksamhetsnära, användbart kunskapsstöd inom viktiga områden. Dessutom räknas de regionala stödstrukturerna upp som samarbetspartners i detta omfattande arbete kring att skapa infrastruktur som stödjer kunskapsbaserad praktik i socialtjänsten.

Vår personal, tillsammans med de lokala representanterna, har bidragit till detta genom att skapa och sprida forskningsresultat, lyfta de lokala behoven genom nationella nätverk och delta i dialoger på alla nivåer. Vi fortsätter givetvis det arbetet och har nu en nationell modell för samarbete och samordning som stöd i dialogen med myndigheter och andra aktörer inom fältet. Det är detta som är styrkan med en regional stödstruktur som uthålligt stödjer de lokala verksamheterna med samordning och utvecklingsstöd men också med representation på nationell nivå.

Länets socialtjänster har tillsammans med Landstinget utvecklat sin samverkan för att skapa bättre förutsättningar för en sammanhållen vård och omsorg kring individer som behöver insatser från båda huvudmännen. Detta märks i några nya överenskommelser, som till exempel den efterlängtade överenskommelsen om hälso-och tandhälsoundersökningar för placerade barn som började gälla i dagarna. En viktig pusselbit i arbetet med barn och unga som är i särskilt behov av samhällets stöd.

Den övergripande överenskommelsen om samarbete och samordning håller på att revideras så att struktur, uppdrag, roller och arbetsmetoder för hela samverkansorganisationen blir tydligare. Tanken är att skapa en tydligare stomme för de verksammas samarbete kring individer. Vi stödjer arbetet kontinuerligt genom samordning och metodstöd i de många pågående utvecklingsprocesserna. Och det går faktiskt framåt. Vi får inte glömma bort det bara för att det tar tid att få effekter i verksamheter som omfattar tusentals medarbetare – fullt upptagna av den ytterst påtagliga vardagen.

Länets socialtjänster efterfrågar stöd till utveckling av kunskapsbaserad praktik och enheten har ett ständigt inflöde av nya uppdrag, lokala, länsgemensamma men också nationella. Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete i kommunerna men också inom enheten för att på bästa sätt kunna möta den efterfrågan. Vi vill också möta behov inom nya, angelägna utvecklingsområden som socialtjänstens organisation och arbetsmiljö. Därför har vi anställt en ny forskare, Malin Bolin, fil.dr i sociologi. Vi välkomnar henne till hösten när vi utvilade efter semestern återvänder till utmaningarna. Men först ska vi njuta av nuet, våren och löftet om en skön sommar!

Sirpa Virtanen, chef Social hållbarhet och FoU

Share This