Vi som arbetar här

Ledning

Charlotte Sandelius

Förbundsdirektör

Charlotte är förbundsdirektör och har ansvaret att leda Kommunförbundet Västernorrlands verksamhet med utgångspunkt från styrelsens beslutade uppdrag. Charlotte har lång erfarenhet som chef och expertstöd inom HR och verksamhetsutveckling i statlig och kommunal verksamhet. Bland annat har hon arbetat inom Sundsvalls kommuns socialtjänst och koncernstab, Centrala studiestödsnämnden, Statens tjänstepensionsverk och Arbetsmarknadsinstitutet.

Mobil: 070-365 71 57

Sirpa Virtanen

Chef Socialtjänstens samverkan & stödstrukturer och FoU

Sirpa är chef för Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer. Inom verksamheten finns de funktioner som arbetar med utveckling av länets socialtjänst. Hon leder även utvecklingen av kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Sirpa har en lång erfarenhet av ledning och utveckling av kommunala välfärdstjänster bland annat från Kramfors och Örnsköldsviks kommun.

Mobil: 070-320 85 41

Elisabeth Högberg

Enhetschef GFO

Elisabeth är enhetschef för Gemensam familjehemsorganisation. Hon är socionom och har arbetat inom stat, kommun och region med barn och familj i fokus. Hon har lång erfarenhet av socialtjänst (barn- och ungdomsvård/myndighetsutövning, familjerätt, HVB hem). Hon har arbetat med tillsyn av socialtjänstens IFO/barn och unga och har deltagit i flera stora nationella tillsyner som legat till grund för förändringar inom familjehemsvården.

Mobil: 070-360 08 25

Stab

Katrin Nordin

Ekonom

Katrin jobbar som ekonom hos oss och stödjer våra medarbetare med rekvisitioner och uppföljning. Hon kommer närmast från en tjänst som redovisningsekonom på Härnösands kommun.

Mobil: 070-301 08 78

Inger Lind

Administratör, service och support

Du möter ofta Inger när du ringer till oss. Hon har hand om kurser, bokningar och övrigt som hör till administrationen på vårt kansli. Inger har en bakgrund som egenföretagare.

Mobil: 070-229 86 96

Annelie Ledin

Kommunikationsansvarig

Annelie Ledin jobbar med kommunikationsfrågor övergripande och strategiskt för Kommunförbundet, samt stöttande i våra projekt och inom de olika samverkansområdena. Bland annat genom text, foto, film och grafisk design. Annelie har en bakgrund som journalist.

Mobil: 0730-53 06 93

Kultur & fritid och Utbildning & arbetsliv

Åsa Claeson-Nordin

Samordnare: Kultur & Fritid och Arbetsmarknadspolitik

Åsa är samordnare med ansvar för att driva nätverk och mötesplatser inom kultur- arbetsmarknads- och ungdomsfrågor. Åsa är sociolog och har tidigare arbetat på Idrottsförvaltningens FoU-enhet i Stockholm och inom folkbildningen.

Mobil: 070-216 29 89

Anna Tenevall

Samordnare: Utbildningsområdet

Anna arbetar med samordning och utveckling av lärcentrumsamverkan inom länet och bistår även det skolchefsnätverk som kommunförbundet faciliterar. Genom att samordna, omvärldsbevaka och ordna aktiviteter inom utbildningsområdet, är målet att bidra till en höjd kvalitet och tillgänglighet inom skola och vuxenutbildning. Anna sitter också med i ledningsgruppen för RUN och deltar även i andra nätverk med koppling till skola/utbildning.

Mobil: 073-676 01 02

Jeanette Jernberg

Samordnare: Utbildningsområdet

Jeanette är samordnare för gymnasie- och vuxenutbildning och bistår länets kommuner med samordningsaktiviteter, omvärldsbevakning och dialog med regionala och nationella aktörer. Utbildningssamverkan i länet syftar bl.a. till att kartlägga och matcha kompetensbehovet i länet och möjliggöra för våra invånare att få ta del av ett brett utbud av utbildningar med hög kvalitet.

Mobil: 070-610 13 85

Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer

Maria Holknekt

Utvecklingssamordnare: Funktionsnedsättning

Maria är Utvecklingssamordnare inom funktionsnedsättningsområdet. Hon har mångårig erfarenhet av arbete inom området från kommunal, landsting och privat verksamhet. I tjänsten ingår bland annat att bistå länets kommuner med samordnande insatser, processtöd utifrån aktuella utvecklingsarbeten, omvärldsbevakning och dialog med nationella aktörer.

Mobil: 070-509 50 36

Carina Magnusson

Utvecklingssamordnare: Äldreomsorg och Hälso-/sjukvård

Carina är utvecklingssamordnare inom socialtjänsten med inriktning mot äldreomsorg och samverkan med Regionen. Carina har tidigare jobbat inom hälso- och sjukvård och kommun i olika roller där fokus har varit utveckling och kvalitet.

Mobil: 070-570 56 98

Caroline Lindström

Utvecklingssamordnare: Barn och unga

Caroline arbetar som utvecklingssamordnare för barn och unga, samt som regional projektledare för Yrkesresan barn och unga, ett strukturerat arbetssätt för introduktion och kompetensutveckling. Arbetet innebär att vara en samverkans- och stödstruktur lokalt och regionalt och att vara länets representant på den nationella arenan. Caroline kommer närmast från Bräcke kommun och har en bred erfarenhet inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Mobil: 070-603 03 11

Ina Strömberg

Utbildningssamordnare: Barn och unga & VFU-samordnare för Socionomstudenter

Ina är utbildningssamordnare och tillser att socionomstudenterna kommer ut till kommunernas VFU-platser enligt avtalen med Umeå universitet och Mitthögskolan. Hon är också administratör och samordnare kring Yrkesresan inom barn- och unga i socialtjänsten. Ina är personalvetare i grunden men har de senaste åren jobbat som nämndsekreterare för individärenden inom Örnsköldsvik kommuns socialtjänst.

Mobil: 072-737 28 28

Camilla Carpholt

Utvecklingssamordnare: Missbruk, beroende och psykisk ohälsa

Camilla är utvecklingssamordnare inom missbruk, beroende och psykisk ohälsa. Något hon har mångårig erfarenhet om från både offentlig och privat verksamhet. Hennes jobb är att bidra med processtöd i aktuella utvecklingsprocesser, omvärldsbevakning samt dialog med nationella aktörer till kommunerna. Hon är också doktorand inom missbruk med fokus på samsjuklighet.

Mobil: 073-038 77 63

Anita Wiklander

Samverkanskoordinator

Anita samordnar samverkansprocesser och organiserar samverkansmöten på länsledningsnivå för politiker och tjänstepersoner. Hon har bland annat ansvar för att organisera möten, följa upp pågående utvecklingsprocesser i samverkan och förbereda och sammanställa underlag. Hon har sedan tidigare utredarerfarenhet från statlig, kommunal och privat sektor.

Mobil: 073-823 35 93

Ida Pettersson

Utvecklingssamordnare: God och nära vård

Ida är utvecklingssamordnare inom God och nära vård. Uppdraget går ut på att stödja och samordna den kommunala omställningen till God och nära vård i samverkan med Region Västernorrland. Hon har erfarenhet av offentlig hälso- och sjukvård inom regionen. Dels som sjuksköterska men även som enhetschef och verksamhetsutvecklare.

Mobil: 070-355 18 48

Peder Berg

Regional processledare för Vård- och omsorgscollege

Peder är Regional processledare för Vård- och omsorgscollege Västernorrland. Han har tidigare en bakgrund inom HR – Kompetensförsörjning, Arbetsrätt, verksamhetsutveckling samt projektledning. Han har mångårig yrkeserfarenhet inom samverkansfrågor som berör socialtjänst och arbetsmarknad och har arbetat aktivt med yrkesattraktionsfrågor inom undersköterskeyrket.

Mobil: 070-274 79 02

Lena Wälivaara

Utvecklingssamordnare ekonomiskt bistånd

Lena är socionom med vidareutbildning inom socialt arbete och handledning. Hon har mångårig erfarenhet från socialtjänstens Individ- och familjeomsorg och har även arbetat verksamhetsutvecklingsfrågor i ett flertal kommuner. I hennes roll som utvecklingssamordnare inom området ekonomiskt bistånd stödjer hon länets kommuner i deras utvecklingsarbete och bidrar med processtöd, omvärldsbevakning och dialog med regionala och nationella aktörer.

Mobil: 076-139 47 57

Maria Wallin

Nationell administratör Yrkesresan funkis

Maria är nationell administratör för Yrkesresan Funktionshinder för utförarverksamhet. Yrkesresan är ett strukturerat arbetssätt för introduktion och kompetensutveckling för de som arbetar inom socialtjänstens verksamhetsområde. Maria har mångårig erfarenhet av undervisning och kompetensutvecklande insatser i utbildning för vuxna.

Mobil: 076-135 36 57

GFO, Gemensam familjehemsorganisation

Anke Zart

Familjehemssamordnare: GFO

Anke arbetar som familjehemssamordnare på den gemensamma familjehemsorganisationen, GFO. Hon är socionom i grunden, med en vidareutbildning till systemisk familjeterapeut. Hon har arbetat med barn, ungdomar och deras familjer både inom kommunens öppenvård och inom barn- och ungdomspsykiatrin. Inom GFO jobbar hon mestadels med utbildningar, fortbildningar och individuella stödinsatser för våra familjehem.

Mobil: 070-244 04 65

Mia Filipsson

Familjehemssamordnare: GFO

Mia är socionom och arbetar i den gemensamma familjehemsorganisationen. Hon har en bakgrund som socialsekreterare inom barn- och familj, utredare, familjehemssekreterare samt inom familjerätt. I sitt arbetet stödjer hon tillsammans med sina kollegor på GFO fem av länets sju kommuner med utbildning, handledning, rekrytering och kartläggning av nya familjehem.

Mobil: 070-300 13 06

Frida Maistedt

Familjehemssamordnare: GFO

Frida arbetar som familjehemssamordnare på den gemensamma familjehemsorganisationen.

Mobil: 073-309 30 68

Christine Granholm

Kommunikatör GFO

Christine jobbar som kommunikatör för enheten Gemensam familjehemsorganisation. Hon har tidigare haft uppdrag hos, bland andra, Bron Innovation.

Mobil: 070-208 67 52

Jennie Höglund

Familjehemssamordnare

Jennie arbetar som familjehemssamordnare på den gemensamma familjehemsorganisationen. Kommer närmast från ett arbete som skolkurator på en gymnasieskola i Malmö och innan dess arbetade jag som samordnare inom TFCO (Treatment Fostercare Oregon) som är en typ av behandling i behandlingsfamilj, för ungdomar med beteendeproblematik.

Mobil: 070-205 92 28

Digitalisering

Malin Heimer

Digitaliseringssamordnare

Malins uppdrag är att stödja och leda utvecklings- och lärandeprocesser inom digitaliseringens område. Hon har mångårig erfarenhet av att stödja ledare, grupper och organisationer att stärka förmåga till utveckling och förändring i komplexitet. Malin har arbetat som utvecklare inom flera verksamhetsområden i Sundsvalls kommun samt inom Utveckling och Innovation i Region Västernorrland där hon kommer senast ifrån.

Mobil: 072-208 96 79

Projektledare

Lotta Brännström

Projektledare

Lotta jobbar mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt med våldsförebyggande insatser i länet. Hon har forskarutbildning inom hälsovetenskap med inriktning genusrelaterat våld och lång erfarenhet inom områdena mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt som projektledare för ett länsövergripande integreringsprojekt.

Mobil: 070-21 573 70

Ingrid Säterberg

Projektledare

Ingrid var tidigare processledare för Vård och omsorgscollege, men när hon gick i pension fick vi chansen att behålla henne på deltid. Hon är nu projektledare för ESF projektet Kapacitet vård- och omsorg glesbygd. Tidigare har hon har också arbetat med kvalitetsfrågor i äldreomsorgen samt samverkansfrågor mellan kommunerna och Region Västernorrland.

Mobil: 070-210 51 73

Osman Saidabdala

Projektledare

Osman är projektledare inom EU-frågor och samordnar vårt EU-samarbete. Han har en bakgrund som samordnare för barnrätt och ungdomsdemokrati i Kramfors kommun. Han har också jobbat som arbetsförmedlare där han coachat och stöttat medarbetare i arbetet med digitalisering, sociala medier och myndigheters digitala tjänster bland annat.

Mobil: 070-660 72 27

Paula Landqvist

Projektledare

Paula arbetar med ett projekt om suicidprevention med aktörer från länets kommuner samt Region Västernorrland. Uppdraget handlar om samordning av utbildning och att stödja utvecklingen i länet inom området suicidprevention. Hon är socionom, med bakgrund inom socialtjänsten, barn och unga. Hon kommer senast från socialtjänsten i Härnösand.

Mobil: 072-570 30 59

Lotta Brändström

Projektledare

Lotta är nationell projektledare för Yrkesresan Funktionshinder för utförarverksamhet. Yrkesresan är ett strukturerat arbetssätt för introduktion och kompetensutveckling. Läs mer om den nationella satsningen på Yrkesresan på SKR:s webbplats. Lotta har mångårig erfarenhet inom funktionshinderområdet och kommer närmast från kommunal verksamhet.

FoU Västernorrland

Vi har inom Kommunförbundet en särskild avdelning som arbetar med FoU inom Socialtjänstens område; FoU Västernorrland.

Anna Jakobsson Lund

Samordnare för systematisk uppföljning

Anna är samordnare för systematisk uppföljning. Det innebär att hon stöttar verksamheter som vill vässa sitt kvalitetsarbete och få mer systematiserad kunskap om hur det går för de som möter verksamheten. Även förändringsledning och utvärdering tillhör Annas intresseområden. Hon är statsvetare med över tjugo års erfarenhet av utvecklingsarbete i offentlig sektor.

Mobil: 073-036 37 41

Carolina Klockmo

Forskare, Fil. Dr Hälsovetenskap, Vetenskaplig ledare

Carolina arbetar vid FoU Västernorrland och är verksam inom områdena arbetsliv & försörjning, beroende/missbruk, psykisk hälsa samt LSS- området. Hon är utbildad inom ämnet Rehabiliteringsvetenskap där fokus ligger på hälsa och rehabilitering i arbetslivet. Hon har ett stort intresse för frågor rörande samhällsbaserat stöd och hur man kan skapa förutsättningar för att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden.

Mobil: 070-383 09 89

Viktoria Skoog

Socionom och fil. dr. i socialt arbete

Viktoria är socionom och fil. dr. i socialt arbete. Hennes huvudsakliga forskningsområde är social barnavård med inriktning på forskning och utvecklingsarbete gällande hur vården kan förbättras för barn som är placerade i familjehem eller på institution. Hon arbetar även med hur socialtjänsten kan öka delaktigheten för barn och deras föräldrar.

Mobil: 070-523 60 58

Sheila Zimic

Fil. Dr. Data och systemvetenskap (informatik). Forskare vid FoU och adjungerad lektor i informationssystem, Mittuniversitetet.

Sheila arbetar med systematisk uppföljning och har sitt forskningsfokus inom området Digitalisering och professionsutveckling. Sheila är verksam vid Forum för digitalisering (FODI) vid Mittuniversitetet och är med i nätverket för utvärderingsforskning (UCER) vid Umeå Universitet. Aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt handlar bland annat om hur digitalisering, såsom verksamhetssystem, kan stödja uppföljning och professionsutveckling.

Malin Bolin

Forskare Organisering & arbetsmiljö

Arbetar nära verksamheter med frågor om arbetsmiljö och hur arbetsmiljö kan främjas med organisatoriska åtgärder.

Mobil: 070-303 27 32