Välj en sida

Vi som arbetar här

Ledning

Charlotte Sandelius

Charlotte Sandelius

Förbundsdirektör

Charlotte är förbundsdirektör och har ansvaret att leda Kommunförbundet Västernorrlands verksamhet med utgångspunkt från styrelsens beslutade uppdrag. Charlotte har lång erfarenhet som chef och expertstöd inom HR och verksamhetsutveckling i statlig och kommunal verksamhet. Bland annat har hon arbetat inom Sundsvalls kommuns socialtjänst och koncernstab, Centrala studiestödsnämnden, Statens tjänstepensionsverk och Arbetsmarknadsinstitutet.

Mobil: 070-365 71 57
E-post: charlotte.sandelius@kfvn.se

Sirpa Virtanen

Sirpa Virtanen

Chef socialtjänstens samverkan och stödstrukturer och FoU

Sirpa är chef för Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer. Inom verksamheten finns de funktioner som arbetar med utveckling av länets socialtjänst. Hon leder även utvecklingen av kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Sirpa har en lång erfarenhet av ledning och utveckling av kommunala välfärdstjänster bland annat från Kramfors och Örnsköldsviks kommun.

Mobil: 070-320 85 41
E-post: sirpa.virtanen@kfvn.se

Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer

Elisabeth Högberg

Elisabeth Högberg

Enhetschef GFO

Elisabeth är enhetschef för den gemensamma familjehemsorganisationen. Hon kommer närmast från Härnösands kommun.

Mobil: 070-360 08 25
E-post: elisabeth.hogberg@kfvn.se

Anke Zart

Anke Zart

Familjehemssamordnare

Anke arbetar som familjehemssamordnare på den gemensamma familjehemsorganisationen.

Mobil: 070-244 04 65
E-post: anke.zart@kfvn.se

Karin Svanberg

Karin Svanberg

Familjehemssamordnare

Karin arbetar som familjehemssamordnare på den gemensamma familjehemsorganisationen. Hon har en kandidatexamen i Rehabiliteringsvetenskap och har erfarenhet av arbete som missbruksbehandling, familjebehandling, arbete med hemmasittande elever och dess familjer i grundskolan och kommunalt aktivitetsansvar gällande ungdomar 16-20 år . I arbetet som familjehemssamordare stödjer hon tillsammans med sina kollegor på GFO fem av länets sju kommuner med utbildning, handledning och rekrytering av nya familjehem.

Mobil: 070-255 09 05
E-post: karin.svanberg@kfvn.se

Mia Filipsson

Mia Filipsson

Familjehemssamordnare

Mia arbetar som familjehemssamordnare på den gemensamma familjehemsorganisationen. Hon är auktoriserad socionom och har erfarenhet av arbete som socialsekreterare inom barn- och familj, bland annat som utredare, familjehemssekreterare samt inom familjerätt. I arbetet som familjehemssamordare stödjer hon tillsammans med sina kollegor på GFO fem av länets sju kommuner med utbildning, handledning, rekrytering och kartläggning av nya familjehem.

Mobil: 070-3001306
E-post: mia.filipsson@kfvn.se

Christine Granholm

Christine Granholm

Kommunikatör, GFO

Christine jobbar som kommunikatör för enheten Gemensam familjehemsorganisation. Hon har tidigare haft uppdrag hos, bland andra, Bron Innovation.

Tel. 070-208 67 52
E-post: christine.granholm@kfvn.se

Carina Magnusson

Carina Magnusson

Utvecklingssamordnare äldreomsorg och hälso-/sjukvård

Carina är utvecklingssamordnare inom socialtjänsten med inriktning mot äldreomsorg och samverkan med Regionen. Carina har tidigare jobbat inom hälso- och sjukvård och kommun i olika roller där fokus har varit utveckling och kvalitet.

Tel. 070-570 56 98
E-post: carina.magnusson@kfvn.se

Maria Holknekt

Maria Holknekt

Utvecklingssamordnare funktionsnedsättning

Maria är Utvecklingssamordnare inom funktionsnedsättningsområdet. Hon har mångårig erfarenhet av arbete inom området från kommunal, landsting och privat verksamhet. I tjänsten ingår bland annat att bistå länets kommuner med samordnande insatser, processtöd utifrån aktuella utvecklingsarbeten, omvärldsbevakning och dialog med nationella aktörer.

Mobil: 070-509 50 36
E-post: maria.holknekt@kfvn.se

Jessica Eriksson

Jessica Eriksson

Utbildningsledare & VFU-samordnare för socionomer

Jessica är utbildningsledare och leder och samordnar vår länsgemensamma kompetenssatsning inom socialtjänstens område. Hon är även VFU-samordnare för socionomutbildningen. Hon har mångårig erfarenhet av kommunal verksamhet – exempelvis som avdelningschef för Socialt stöd inom välfärdsförvaltningen vid Örnsköldsviks kommun.

Mobil: 072-737 28 28
E-post: jessica.eriksson@kfvn.se

Linn Enheim

Linn Enheim

Utvecklingssamordnare barn och unga

Linn samordnar utvecklingsarbetet inom området barn och unga. I tjänsten ingår även omvärldsbevakning samt dialog med nationella aktörer samt att bistå med processtöd i aktuella utvecklingsprocesser.

Mobil: 070-491 79 78
E-post: linn.enheim@kfvn.se

Ingrid Säterberg

Ingrid Säterberg

Processledare Vård och omsorgscollege

Ingrid är processledare för Vård och omsorgscollege Västernorrland. Hon har tidigare arbetat med kvalitetsfrågor i äldreomsorgen samt samverkansfrågor mellan kommunerna och Region Västernorrland. 

Mobil: 070-210 51 73
E-post: ingrid.saterberg@kfvn.se

Anneli Okerman

Anneli Okerman

Utvecklingssamordnare kvinnofridsområdet och mäns våld mot kvinnor

Anneli arbetar med kvinnofridsfrågor och mäns våld mot kvinnor. Tjänsten är ett samarbete mellan kommunförbundet och Länsstyrelsen Västernorrland. I uppdraget ingår, bland annat, att utveckla kunskap och kapacitet i RSS i frågor som rör kvinnofrid samt att stödja kunskapsutveckling och kunskapsspridning i samverkan med andra aktörer i länet. Anneli är utbildad socionom och har mångårig erfarenhet från socialtjänsten. Hon kommer närmast från Sollefteå kommun där hon till exempel arbetat som verksamhetschef för Flyktingboendeenheten.

Mobil: 070-685 79 43
E-post: anneli.okerman@kfvn.se

Anna Jakobsson Lund

Anna Jakobsson Lund

Utredare

Anna Jakobsson Lund arbetar på Kommunförbundet med uppdraget att bland annat inventera kommunernas behov av samverkan samt utvärdera pågående samverkan. 

Mobil: 073-036 37 41
E-post: anna.jakobsson.lund@kfvn.se

Camilla Carpholt

Camilla Carpholt

Utvecklingssamordnare missbruk, beroende och psykisk ohälsa

Camilla är utvecklingssamordnare inom missbruk, beroende och psykisk ohälsa. Hon har mångårig erfarenhet av arbete inom dessa områden från kommunal, offentlig samt privat verksamhet. I tjänsten ingår bland annat att bistå länets kommuner med processtöd i aktuella utvecklingsprocesser, omvärldsbevakning samt dialog med nationella aktörer. From 1 feb 2019 är Camilla dessutom doktorand inom verksamhetsområdet missbruk med fokus på samsjuklighet.

Mobil: 073-038 77 63
E-post: camilla.carpholt@kfvn.se

Kultur & fritid och Utbildning & arbetsliv

Åsa Claeson-Nordin

Åsa Claeson-Nordin

Utvecklingssamordnare kultur, fritids- och ungdomspolitik

Åsa är samordnare med ansvar att driva nätverk och mötesplatser inom kultur- arbetsmarknads- och ungdomsfrågor Åsa är sociolog och har tidigare arbetet på Idrottsförvaltningens FoU enhet i Stockholm och inom folkbildningen.

Mobil: 070-216 29 89
E-post: asa.claeson.nordin@kfvn.se

Stefan Paulsson

Stefan Paulsson

Utvecklingssamordnare utbildning och arbetsliv

Stefan arbetar med effektivisering och samordning mellan kommunerna för att höja kvalitet och tillgänglighet inom skola och vuxenutbildning. Stefan arbetar också med övriga kompetensfrågor och regionala utvecklingsfrågor

Mobil: 070-603 42 57
E-post: stefan.paulsson@kfvn.se

Jeanette Asplund

Jeanette Asplund

Samordnare gymnasie- och vuxenutbildning

Jeanette är samordnare för gymnasie- och vuxenutbildning och bistår länets kommuner med samordningsaktiviteter, omvärldsbevakning och dialog med regionala och nationella aktörer. Hon har flerårig erfarenhet av arbete med bland annat kommunikationsfrågor åt statliga, kommunala och privata organisationer. De senaste åren har hon arbetat som processledare för Teknikcollege Gästrikland.

Mobil: 070-610 13 85
E-post: jeanette.asplund@kfvn.se

Digitalisering

Jennie Olofsson

Jennie Olofsson

Samordnare digitalisering

Jennie är samordnare för området digitalisering. Jennie kommer närmast från Region Västernorrland och enheten för Regional utveckling där hon jobbat som bibliotekskonsulent.

Mobil: 073-271 28 78
E-post: jennie.olofsson@kfvn.se

Åsa Sjöblom

Åsa Sjöblom

Projektledare

Åsa är projektledare inom digitalisering. Hon är en erfaren ledare med kompetenser som sträcker sig från analyser/utredningar, verksamhetskartläggningar till arkitekturstyrning och stöd vid genomförande. Åsa har tidigare arbetat på flera av myndigheterna i Västernorrland.

Mobil: 072-570 30 59
E-post: asa.sjoblom@kfvn.se

Osman Saidabdala

Osman Saidabdala

Projektledare

Osman är projektledare inom digitalisering och ansvarar för projektet digitaliseringsguiden.se. Han kommer närmast från Kramfors kommun där han hade rollen som samordnare för barnrätt och ungdomsdemokrati. Osman har också en bakgrund som arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen. I den rollen ingick att fungera som digital coach och stödja medarbetare med digitaliseringsarbete, kanalförflyttning, öka kunskap om sociala medier och myndighetens digitala tjänster.

Mobil: 070-660 72 27
E-post: osman.saidabdala@kfvn.se

Stab

Katrin Nordin

Katrin Nordin

Ekonom

Katrin jobbar som ekonom hos oss och stödjer våra medarbetare med rekvisitioner och uppföljning. Hon kommer närmast från en tjänst som redovisningsekonom på Härnösands kommun. 

Mobil: 070-301 08 78
E-post: katrin.nordin@kfvn.se

Inger Lind

Inger Lind

Administratör, service och support

Du möter ofta Inger när du ringer till oss. Hon har hand om kurser, bokningar och övrigt som hör till administrationen på vårt kansli. Inger har en bakgrund som egenföretagare.

Mobil: 070-229 86 96
E-post: inger.lind@kfvn.se

FoU Västernorrland

Vi har inom Kommunförbundet en särskild avdelning som arbetar med FoU inom Socialtjänstens område; FoU Västernorrland.

Share This