Välj en sida

Vi som arbetar här

Ledning

Charlotte Sandelius

Charlotte Sandelius

Förbundsdirektör

Charlotte är förbundsdirektör och har ansvaret att leda Kommunförbundet Västernorrlands verksamhet med utgångspunkt från styrelsens beslutade uppdrag. Charlotte har lång erfarenhet som chef och expertstöd inom HR och verksamhetsutveckling i statlig och kommunal verksamhet. Bland annat har hon arbetat inom Sundsvalls kommuns socialtjänst och koncernstab, Centrala studiestödsnämnden, Statens tjänstepensionsverk och Arbetsmarknadsinstitutet.

Mobil: 070-365 71 57
E-post: charlotte.sandelius@kfvn.se

Sirpa Virtanen

Sirpa Virtanen

Chef socialtjänstens samverkan och stödstrukturer och FoU

Sirpa är chef för Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer. Inom verksamheten finns de funktioner som arbetar med utveckling av länets socialtjänst. Hon leder även utvecklingen av kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Sirpa har en lång erfarenhet av ledning och utveckling av kommunala välfärdstjänster bland annat från Kramfors och Örnsköldsviks kommun.

Mobil: 070-320 85 41
E-post: sirpa.virtanen@kfvn.se

Stab

Katrin Nordin

Katrin Nordin

Ekonom

Katrin jobbar som ekonom hos oss och stödjer våra medarbetare med rekvisitioner och uppföljning. Hon kommer närmast från en tjänst som redovisningsekonom på Härnösands kommun. 

Mobil: 070-301 08 78
E-post: katrin.nordin@kfvn.se

Inger Lind

Inger Lind

Administratör, service och support

Du möter ofta Inger när du ringer till oss. Hon har hand om kurser, bokningar och övrigt som hör till administrationen på vårt kansli. Inger har en bakgrund som egenföretagare.

Mobil: 070-229 86 96
E-post: inger.lind@kfvn.se

Annelie Ledin

Annelie Ledin

Kommunikationsansvarig

Annelie Ledin jobbar med kommunikationsfrågor övergripande, samt i våra projekt och inom de olika samverkansområdena. Bland annat genom text, foto, film och grafisk design. Annelie har en bakgrund som journalist.

Mobil: 0730-53 06 93
E-post: annelie.ledin@kfvn.se

Kultur & fritid och Utbildning & arbetsliv

Åsa Claeson-Nordin

Åsa Claeson-Nordin

Utvecklingssamordnare kultur, fritids- och ungdomspolitik

Åsa är samordnare med ansvar att driva nätverk och mötesplatser inom kultur- arbetsmarknads- och ungdomsfrågor Åsa är sociolog och har tidigare arbetet på Idrottsförvaltningens FoU enhet i Stockholm och inom folkbildningen.

Mobil: 070-216 29 89
E-post: asa.claeson.nordin@kfvn.se

Stefan Paulsson

Stefan Paulsson

Utvecklingssamordnare utbildning och arbetsliv

Stefan arbetar med effektivisering och samordning mellan kommunerna för att höja kvalitet och tillgänglighet inom skola och vuxenutbildning. Stefan arbetar också med övriga kompetensfrågor och regionala utvecklingsfrågor

Mobil: 070-603 42 57
E-post: stefan.paulsson@kfvn.se

Jeanette Asplund

Jeanette Asplund

Samordnare gymnasie- och vuxenutbildning

Jeanette är samordnare för gymnasie- och vuxenutbildning och bistår länets kommuner med samordningsaktiviteter, omvärldsbevakning och dialog med regionala och nationella aktörer. Hon har flerårig erfarenhet av arbete med bland annat kommunikationsfrågor åt statliga, kommunala och privata organisationer. De senaste åren har hon arbetat som processledare för Teknikcollege Gästrikland.

Mobil: 070-610 13 85
E-post: jeanette.asplund@kfvn.se

Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer

Maria Holknekt

Maria Holknekt

Utvecklingssamordnare funktionsnedsättning

Maria är Utvecklingssamordnare inom funktionsnedsättningsområdet. Hon har mångårig erfarenhet av arbete inom området från kommunal, landsting och privat verksamhet. I tjänsten ingår bland annat att bistå länets kommuner med samordnande insatser, processtöd utifrån aktuella utvecklingsarbeten, omvärldsbevakning och dialog med nationella aktörer.

Mobil: 070-509 50 36
E-post: maria.holknekt@kfvn.se

Carina Magnusson

Carina Magnusson

Utvecklingssamordnare äldreomsorg och hälso-/sjukvård

Carina är utvecklingssamordnare inom socialtjänsten med inriktning mot äldreomsorg och samverkan med Regionen. Carina har tidigare jobbat inom hälso- och sjukvård och kommun i olika roller där fokus har varit utveckling och kvalitet.

Tel. 070-570 56 98
E-post: carina.magnusson@kfvn.se

Anneli Okerman

Anneli Okerman

Utvecklingssamordnare kvinnofrid och mäns våld mot kvinnor

Anneli är socionom med mångårig erfarenhet inom socialtjänsten. Hon arbetar med kvinnofridsfrågor och mäns våld mot kvinnor. Tjänsten är ett samarbete mellan kommunförbundet och Länsstyrelsen Västernorrland och i uppdraget ingår bland annat att utveckla kunskap och kapacitet i RSS i frågor som rör kvinnofrid, samt att stödja kunskapsutveckling och kunskapsspridning i samverkan med andra aktörer. Hon kommer närmast från Sollefteå kommun där hon arbetat som verksamhetschef för Flyktingboendeenheten.

Mobil: 070-685 79 43
E-post: anneli.okerman@kfvn.se

Lotta Brännström

Lotta Brännström

Utvecklingssamordnare, hedersrelaterat våld och förtryck

Lotta jobbar mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt med våldsförebyggande insatser i länet. Hon har forskarutbildning inom hälsovetenskap med inriktning genusrelaterat våld och lång erfarenhet inom områdena mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt som projektledare för ett länsövergripande  integreringsprojekt. 

Mobil: 070-21 573 70
E-post: lotta.brannstrom@kfvn.se

 

Anita Wiklander

Anita Wiklander

Samverkanskoordinator

Anita samordnar samverkansprocesser och organiserar samverkansmöten på länsledningsnivå för politiker och tjänstepersoner. Hon har bland annat ansvar för att organisera möten, följa upp pågående utvecklingsprocesser i samverkan och förbereda och sammanställa underlag. Hon har sedan tidigare utredarerfarenhet från statlig, kommunal och privat sektor.

Mobil: 073-823 35 93
E-post: anita.wiklander@kfvn.se

 

Ina Strömberg

Ina Strömberg

Utbildningsledare och VFU-samordnare för socionomstudenter

Ina är utbildningssamordnare och hon ser till att socionomstudenterna kommer ut till kommunernas VFU-platser enligt avtalen med Umeå universitet och Mitthögskolan. Hon är också administratör och samordnare kring Yrkesresan inom barn- och unga i socialtjänsten.

Ina är personalvetare i grunden men har de senaste åren jobbat som nämndsekreterare för individärenden inom Örnsköldsvik kommuns socialtjänst.

Mobil: 072-737 28 28
E-post: ina.stromberg@kfvn.se

Ingrid Säterberg

Ingrid Säterberg

Processledare Vård och omsorgscollege

Ingrid är processledare för Vård och omsorgscollege Västernorrland. Hon har tidigare arbetat med kvalitetsfrågor i äldreomsorgen samt samverkansfrågor mellan kommunerna och Region Västernorrland. 

Mobil: 070-210 51 73
E-post: ingrid.saterberg@kfvn.se

Camilla Carpholt

Camilla Carpholt

Utvecklingssamordnare missbruk, beroende och psykisk ohälsa

Camilla är utvecklingssamordnare inom missbruk, beroende och psykisk ohälsa. Något hon har mångårig erfarenhet om från både offentlig och privat verksamhet. Hennes jobb är att bidra med processtöd i aktuella utvecklingsprocesser, omvärldsbevakning samt dialog med nationella aktörer till kommunerna. Hon är också doktorand inom missbruk med fokus på samsjuklighet.

Mobil: 073-038 77 63
E-post: camilla.carpholt@kfvn.se

Anna Jakobsson Lund

Anna Jakobsson Lund

Utredare

Anna Jakobsson Lund arbetar på Kommunförbundet med uppdraget att bland annat inventera kommunernas behov av samverkan samt utvärdera pågående samverkan. 

Mobil: 073-036 37 41
E-post: anna.jakobsson.lund@kfvn.se

 · GFO, Gemensam familjehemsorganisation ·

Elisabeth Högberg

Elisabeth Högberg

Enhetschef GFO

Elisabeth är enhetschef för den gemensamma familjehemsorganisationen. Hon kommer närmast från Härnösands kommun.

Mobil: 070-360 08 25
E-post: elisabeth.hogberg@kfvn.se

Anke Zart

Anke Zart

Familjehemssamordnare, GFO

Anke arbetar som familjehemssamordnare på den gemensamma familjehemsorganisationen.

Mobil: 070-244 04 65
E-post: anke.zart@kfvn.se

Karin Svanberg

Karin Svanberg

Familjehemssamordnare, GFO

Karin arbetar i den gemensamma familjehemsorganisationen. Hon har erfarenhet av arbete inom missbruksbehandling, familjebehandling, arbete med hemmasittande elever och dess familjer i grundskolan med mera. I arbetet som stödjer hon tillsammans med sina kollegor på GFO fem av länets sju kommuner med utbildning, handledning och rekrytering av nya familjehem.

Mobil: 070-255 09 05
E-post: karin.svanberg@kfvn.se

Mia Filipsson

Mia Filipsson

Familjehemssamordnare, GFO

Mia är socionom och arbetar i den gemensamma familjehemsorganisationen. Hon har en bakgrund som socialsekreterare inom barn- och familj, utredare, familjehemssekreterare samt inom familjerätt. I sitt arbetet stödjer hon tillsammans med sina kollegor på GFO fem av länets sju kommuner med utbildning, handledning, rekrytering och kartläggning av nya familjehem.

Mobil: 070-3001306
E-post: mia.filipsson@kfvn.se

Christine Granholm

Christine Granholm

Kommunikatör, GFO

Christine jobbar som kommunikatör för enheten Gemensam familjehemsorganisation. Hon har tidigare haft uppdrag hos, bland andra, Bron Innovation.

Tel. 070-208 67 52
E-post: christine.granholm@kfvn.se

Frida Maistedt

Frida Maistedt

Familjehemssamordnare, GFO

Frida arbetar som familjehemssamordnare på den gemensamma familjehemsorganisationen.

Mobil: 073-309 30 68


E-post: frida.maistedt@kfvn.se

Digitalisering

Malin Heimer

Malin Heimer

Digitaliseringssamordnare

Malins uppdrag är att stödja och leda utvecklings- och lärandeprocesser inom digitaliseringens område. Hon har mångårig erfarenhet av att stödja ledare, grupper och organisationer att bygga förmåga till utveckling och förändring i komplexitet. Malin har haft den rollen som utvecklare inom flera av de kommunala verksamhetsområdena samt inom Utveckling och Innovation hos Region Västernorrland som är det senaste uppdraget hon kommer ifrån.

Mobil: 072-208 96 79

E-post:malin.heimer@kfvn.se

Projektledare

Sara Johnston

Sara Johnston

Projektledare

Sara är projektledare inom digitalisering och ansvarar för TEO- Tillgängliga E-tjänster inom Offentlig förvaltning. Hon kommer senast från centrala gruppen för det nationella ESF-projektet Jämställd Etablering hos Arbetsförmedlingen, hon har även erfarenhet som arbetsförmedlare, samt som samordnare/utredare hos Försäkringskassan.

Mobil: 073-271 28 78
E-post: sara.johnston@kfvn.se

 

Peder Berg

Peder Berg

projektledare

Peder är projektledare för projektet HAV, Hållbart Arbetsliv Västernorrland. Ett kompetensutvecklingsprojekt för vård- och omsorgspersonal i kommunerna. Han har tidigare arbetat inom HR – Arbetsrätt &
Kompetensutveckling, projektledning, Vård- och omsorgscollege och som undersköterska/mentalsköterska.

Mobil: 070-274 79 02
E-post:peder.berg@kfvn.se

Osman Saidabdala

Osman Saidabdala

Projektledare

Osman är projektledare inom digitalisering och ansvarar för digitaliseringsguiden.se. Han har en bakgrund som samordnare för barnrätt och ungdomsdemokrati i Kramfors kommun. Han har också jobbat som arbetsförmedlare där han coachat och stöttat medarbetare i arbetet med digitalisering, sociala medier och myndigheters digitala tjänster bland annat. 

Mobil: 070-660 72 27
E-post: osman.saidabdala@kfvn.se

FoU Västernorrland

Vi har inom Kommunförbundet en särskild avdelning som arbetar med FoU inom Socialtjänstens område; FoU Västernorrland.

Share This