Vi som arbetar här

Ledning

Charlotte Sandelius

Charlotte Sandelius

Förbundsdirektör

Charlotte är förbundsdirektör och har ansvaret att leda Kommunförbundet Västernorrlands verksamhet med utgångspunkt från styrelsens beslutade uppdrag. Charlotte har lång erfarenhet som chef och expertstöd inom HR och verksamhetsutveckling i statlig och kommunal verksamhet. Bland annat har hon arbetat inom Sundsvalls kommuns socialtjänst och koncernstab, Centrala studiestödsnämnden, Statens tjänstepensionsverk och Arbetsmarknadsinstitutet.

Mobil: 070-365 71 57
E-post: charlotte.sandelius@kfvn.se

Sirpa Virtanen

Sirpa Virtanen

Chef socialtjänstens samverkan och stödstrukturer och FoU

Sirpa är chef för Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer. Inom verksamheten finns de funktioner som arbetar med utveckling av länets socialtjänst. Hon leder även utvecklingen av kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Sirpa har en lång erfarenhet av ledning och utveckling av kommunala välfärdstjänster bland annat från Kramfors och Örnsköldsviks kommun.

Mobil: 070-320 85 41
E-post: sirpa.virtanen@kfvn.se

Stab

Katrin Nordin

Katrin Nordin

Ekonom

Katrin jobbar som ekonom hos oss och stödjer våra medarbetare med rekvisitioner och uppföljning. Hon kommer närmast från en tjänst som redovisningsekonom på Härnösands kommun. 

Mobil: 070-301 08 78
E-post: katrin.nordin@kfvn.se

Inger Lind

Inger Lind

Administratör, service och support

Du möter ofta Inger när du ringer till oss. Hon har hand om kurser, bokningar och övrigt som hör till administrationen på vårt kansli. Inger har en bakgrund som egenföretagare.

Mobil: 070-229 86 96
E-post: inger.lind@kfvn.se

Annelie Ledin

Annelie Ledin

Kommunikationsansvarig

Annelie Ledin jobbar med kommunikationsfrågor övergripande för Kommunförbundet, samt stöttande i våra projekt och inom de olika samverkansområdena. Bland annat genom text, foto, film och grafisk design. Annelie har en bakgrund som journalist.

Mobil: 070-675 10 99
E-post: annelie.ledin@kfvn.se

Kultur & fritid och Utbildning & arbetsliv

Åsa Claeson-Nordin

Åsa Claeson-Nordin

samordnare kultur & fritid SAMT ARBETSMARKNADSPOLITIK

Åsa är samordnare med ansvar för att driva nätverk och mötesplatser inom kultur- arbetsmarknads- och ungdomsfrågor. Åsa är sociolog och har tidigare arbetat på Idrottsförvaltningens FoU-enhet i Stockholm och inom folkbildningen.

Mobil: 070-216 29 89
E-post: asa.claeson.nordin@kfvn.se

Anna Tenevall

Anna Tenevall

samordnare utbildningsområdet

Anna arbetar med samordning och utveckling av lärcentrumsamverkan inom länet och bistår även det skolchefsnätverk som kommunförbundet faciliterar. Genom att samordna, omvärldsbevaka och ordna aktiviteter inom utbildningsområdet, är målet att bidra till en höjd kvalitet och tillgänglighet inom skola och vuxenutbildning. Anna sitter också med i ledningsgruppen för RUN, Regionalt utvecklingsnätverk, och deltar även i andra nätverk med koppling till skola/utbildning.  

Mobil: 073-676 01 02
E-post: anna.tenevall@kfvn.se

Jeanette Jernberg

Jeanette Jernberg

Samordnare utbildningsområdet

Jeanette är samordnare för gymnasie- och vuxenutbildning och bistår länets kommuner med samordningsaktiviteter, omvärldsbevakning och dialog med regionala och nationella aktörer. Utbildningssamverkan i länet syftar bl.a. till att kartlägga och matcha kompetensbehovet i länet och möjliggöra för våra invånare att få ta del av ett brett utbud av utbildningar med hög kvalitet.  

Mobil: 070-610 13 85
E-post: jeanette.jernberg@kfvn.se

Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer

Maria Holknekt

Maria Holknekt

Utvecklingssamordnare funktionsnedsättning

Maria är Utvecklingssamordnare inom funktionsnedsättningsområdet. Hon har mångårig erfarenhet av arbete inom området från kommunal, landsting och privat verksamhet. I tjänsten ingår bland annat att bistå länets kommuner med samordnande insatser, processtöd utifrån aktuella utvecklingsarbeten, omvärldsbevakning och dialog med nationella aktörer.

Mobil: 070-509 50 36
E-post: maria.holknekt@kfvn.se

Carina Magnusson

Carina Magnusson

Utvecklingssamordnare äldreomsorg och hälso-/sjukvård

Carina är utvecklingssamordnare inom socialtjänsten med inriktning mot äldreomsorg och samverkan med Regionen. Carina har tidigare jobbat inom hälso- och sjukvård och kommun i olika roller där fokus har varit utveckling och kvalitet.

Tel. 070-570 56 98
E-post: carina.magnusson@kfvn.se

Anneli Okerman

Anneli Okerman

Utvecklingssamordnare kvinnofrid och mäns våld mot kvinnor

Anneli är socionom med mångårig erfarenhet inom socialtjänsten. Hon arbetar med kvinnofridsfrågor och mäns våld mot kvinnor. Tjänsten är ett samarbete mellan kommunförbundet och Länsstyrelsen Västernorrland och i uppdraget ingår bland annat att utveckla kunskap och kapacitet i RSS i frågor som rör kvinnofrid, samt att stödja kunskapsutveckling och kunskapsspridning i samverkan med andra aktörer. Hon kommer närmast från Sollefteå kommun där hon arbetat som verksamhetschef för Flyktingboendeenheten.

Mobil: 070-685 79 43
E-post: anneli.okerman@kfvn.se

Lotta Brännström

Lotta Brännström

Projektledare

Lotta jobbar mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt med våldsförebyggande insatser i länet. Hon har forskarutbildning inom hälsovetenskap med inriktning genusrelaterat våld och lång erfarenhet inom områdena mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt som projektledare för ett länsövergripande  integreringsprojekt.

Mobil: 070-21 573 70
E-post: lotta.brannstrom@kfvn.se

 

Caroline Lindström

Caroline Lindström

Utvecklingssamordnare, barn och unga

Caroline arbetar som utvecklingssamordnare för barn och unga, samt som regional projektledare för Yrkesresan barn och unga, ett strukturerat arbetssätt för introduktion och kompetensutveckling. Arbetet handlar om att vara en samverkans- och stödstruktur både lokalt och regionalt men även som länets representant på den nationella arenan. Caroline kommer närmast från Bräcke kommun och har en bred erfarenhet inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, både gällande barn, unga & familj, missbruk/beroende, våld, familjerätt, heder, verksamhetsutveckling och system.

Mobil: 070-603 03 11
E-post: caroline.lindstrom@kfvn.se

 

Ina Strömberg

Ina Strömberg

UtbildningsAMORDNARe, BARN OCH UNGA, VFU-samordnare för socionomstudenter

Ina är utbildningssamordnare och tillser att socionomstudenterna kommer ut till kommunernas VFU-platser enligt avtalen med Umeå universitet och Mitthögskolan. Hon är också administratör och samordnare kring Yrkesresan inom barn- och unga i socialtjänsten.

Ina är personalvetare i grunden men har de senaste åren jobbat som nämndsekreterare för individärenden inom Örnsköldsvik kommuns socialtjänst.

Mobil: 072-737 28 28
E-post: ina.stromberg@kfvn.se

Ingrid Säterberg

Ingrid Säterberg

Processledare Vård och omsorgscollege

Ingrid är processledare för Vård och omsorgscollege Västernorrland. Hon har tidigare arbetat med kvalitetsfrågor i äldreomsorgen samt samverkansfrågor mellan kommunerna och Region Västernorrland. 

Mobil: 070-210 51 73
E-post: ingrid.saterberg@kfvn.se

Camilla Carpholt

Camilla Carpholt

Utvecklingssamordnare missbruk, beroende och psykisk ohälsa

Camilla är utvecklingssamordnare inom missbruk, beroende och psykisk ohälsa. Något hon har mångårig erfarenhet om från både offentlig och privat verksamhet. Hennes jobb är att bidra med processtöd i aktuella utvecklingsprocesser, omvärldsbevakning samt dialog med nationella aktörer till kommunerna. Hon är också doktorand inom missbruk med fokus på samsjuklighet.

Mobil: 073-038 77 63
E-post: camilla.carpholt@kfvn.se

Anna Jakobsson Lund

Anna Jakobsson Lund

Utredare

Anna är samordnare för systematisk uppföljning. Det innebär att hon stöttar verksamheter som vill vässa sitt kvalitetsarbete och få mer systematiserad kunskap om hur det går för de som möter verksamheten. Även förändringsledning och utvärdering tillhör Annas intresseområden.

Hon är statsvetare med över tjugo års erfarenhet av utvecklingsarbete i offentlig sektor.

Mobil: 073-036 37 41
E-post: anna.jakobsson.lund@kfvn.se

Anita Wiklander

Anita Wiklander

Samverkanskoordinator

Anita samordnar samverkansprocesser och organiserar samverkansmöten på länsledningsnivå för politiker och tjänstepersoner. Hon har bland annat ansvar för att organisera möten, följa upp pågående utvecklingsprocesser i samverkan och förbereda och sammanställa underlag. Hon har sedan tidigare utredarerfarenhet från statlig, kommunal och privat sektor.

Mobil: 073-823 35 93
E-post: anita.wiklander@kfvn.se

 

Ida Pettersson

Ida Pettersson

Utvecklingssamordnare God och nära vård

Ida är utvecklingssamordnare inom God och nära vård. Uppdraget går ut på att stödja och samordna den kommunala omställningen till God och nära vård i samverkan med Region Västernorrland.

Hon har erfarenhet av offentlig hälso- och sjukvård inom regionen. Dels som sjuksköterska men även som enhetschef och verksamhetsutvecklare.

Mobil: 070-355 18 48
E-post: ida.pettersson@kfvn.se

Lotta Brändström

Lotta Brändström

Projektledare

Lotta är nationell projektledare för Yrkesresan Funktionshinder för utförarverksamhet. Yrkesresan är ett strukturerat arbetssätt för introduktion och kompetensutveckling. Läs mer om den nationella satsningen på Yrkesresan på SKR:s webbplats. Lotta har mångårig erfarenhet inom funktionshinderområdet och kommer närmast från kommunal verksamhet.

Mobil: 070–241 19 62
E-post: lotta.brandstrom@kfvn.se

Lena Wälivaara

Lena Wälivaara

Utvecklingssamordnare Ekonomiskt bistånd

Lena är socionom med vidareutbildning inom socialt arbete och handledning och har mångårig erfarenhet från samtliga verksamhetsområden inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorg. Hon har arbetat dels som chef, dels som medarbetare inom myndighetsutövning och förändringsarbete. Hon har även arbetat verksamhetsutvecklingsfrågor i ett flertal kommuner.

I hennes roll som utvecklingssamordnare inom området ekonomiskt bistånd stödjer hon länets kommuner i deras utvecklingsarbete och bidrar med processtöd, omvärldsbevakning och dialog med regionala och nationella aktörer.

Mobil: 076–139 47 57
E-post: lena.walivaara@kfvn.se

 

 

 · GFO, Gemensam familjehemsorganisation ·

Elisabeth Högberg

Elisabeth Högberg

Enhetschef GFO

Elisabeth är enhetschef för den gemensamma familjehemsorganisationen. Hon kommer närmast från Härnösands kommun.

Mobil: 070-360 08 25
E-post: elisabeth.hogberg@kfvn.se

Anke Zart

Anke Zart

Familjehemssamordnare, GFO

Anke arbetar som familjehemssamordnare på den gemensamma familjehemsorganisationen.

Mobil: 070-244 04 65
E-post: anke.zart@kfvn.se

Karin Svanberg

Karin Svanberg

Familjehemssamordnare, GFO

Karin arbetar i den gemensamma familjehemsorganisationen. Hon har erfarenhet av arbete inom missbruksbehandling, familjebehandling, arbete med hemmasittande elever och dess familjer i grundskolan med mera. I arbetet som stödjer hon tillsammans med sina kollegor på GFO fem av länets sju kommuner med utbildning, handledning och rekrytering av nya familjehem.

Mobil: 070-255 09 05
E-post: karin.svanberg@kfvn.se

Mia Filipsson

Mia Filipsson

Familjehemssamordnare, GFO

Mia är socionom och arbetar i den gemensamma familjehemsorganisationen. Hon har en bakgrund som socialsekreterare inom barn- och familj, utredare, familjehemssekreterare samt inom familjerätt. I sitt arbetet stödjer hon tillsammans med sina kollegor på GFO fem av länets sju kommuner med utbildning, handledning, rekrytering och kartläggning av nya familjehem.

Mobil: 070-3001306
E-post: mia.filipsson@kfvn.se

Christine Granholm

Christine Granholm

Kommunikatör, GFO

Christine jobbar som kommunikatör för enheten Gemensam familjehemsorganisation. Hon har tidigare haft uppdrag hos, bland andra, Bron Innovation.

Tel. 070-208 67 52
E-post: christine.granholm@kfvn.se

Frida Maistedt

Frida Maistedt

Familjehemssamordnare, GFO

Frida arbetar som familjehemssamordnare på den gemensamma familjehemsorganisationen.

Mobil: 073-309 30 68


E-post: frida.maistedt@kfvn.se

Digitalisering

Malin Heimer

Malin Heimer

Digitaliseringssamordnare

Malins uppdrag är att stödja och leda utvecklings- och lärandeprocesser inom digitaliseringens område. Hon har mångårig erfarenhet av att stödja ledare, grupper och organisationer att stärka förmåga till utveckling och förändring i komplexitet. Malin har arbetat som utvecklare inom flera verksamhetsområden i Sundsvalls kommun samt inom Utveckling och Innovation i Region Västernorrland där hon kommer senast ifrån.

Mobil: 072-208 96 79

E-post:malin.heimer@kfvn.se

Projektledare

Sara Johnston

Sara Johnston

Projektledare

Sara är projektledare inom digitalisering och ansvarar för TEO- Tillgängliga E-tjänster inom Offentlig förvaltning. Hon kommer senast från centrala gruppen för det nationella ESF-projektet Jämställd Etablering hos Arbetsförmedlingen, hon har även erfarenhet som arbetsförmedlare, samt som samordnare/utredare hos Försäkringskassan.

Mobil: 073-271 28 78
E-post: sara.johnston@kfvn.se

 

Peder Berg

Peder Berg

projektledare

Peder är projektledare för projektet HAV, Hållbart Arbetsliv Västernorrland. Ett kompetensutvecklingsprojekt för vård- och omsorgspersonal i kommunerna. Han har tidigare arbetat inom HR – Arbetsrätt &
Kompetensutveckling, projektledning, Vård- och omsorgscollege och som undersköterska/mentalsköterska.

Mobil: 070-274 79 02
E-post:peder.berg@kfvn.se

Osman Saidabdala

Osman Saidabdala

Projektledare

Osman är projektledare inom digitalisering och ansvarar för digitaliseringsguiden.se. Han har en bakgrund som samordnare för barnrätt och ungdomsdemokrati i Kramfors kommun. Han har också jobbat som arbetsförmedlare där han coachat och stöttat medarbetare i arbetet med digitalisering, sociala medier och myndigheters digitala tjänster bland annat.

Mobil: 070-660 72 27
E-post: osman.saidabdala@kfvn.se

Paula Landqvist

Paula Landqvist

projektledare

Paula arbetar med ett projekt om suicidprevention med aktörer från länets kommuner samt Region Västernorrland. Uppdraget handlar om samordning av utbildning och att stödja utvecklingen i länet inom området suicidprevention. Hon är socionom, med bakgrund inom socialtjänsten, barn och unga. Hon kommer senast från socialtjänsten i Härnösand.

Mobil: 072-570 30 59
E-post: paula.landqvist@kfvn.se

 

FoU Västernorrland

Vi har inom Kommunförbundet en särskild avdelning som arbetar med FoU inom Socialtjänstens område; FoU Västernorrland.

Carolina Klockmo

Carolina Klockmo

Carolina arbetar vid FoU Västernorrland och är verksam inom områdena arbetsliv & försörjning, beroende/missbruk, psykisk hälsa samt LSS- området. Hon är utbildad inom ämnet Rehabiliteringsvetenskap där fokus ligger på hälsa och rehabilitering i arbetslivet. Hon har ett stort intresse för frågor rörande samhällsbaserat stöd och hur man kan skapa förutsättningar för att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden. Carolina har även ett intresse för arbetsmiljöfrågor som exempelvis vad som främjar en god arbetsmiljö som bidrar till att personal trivs på sitt arbete och håller sig friska.

Mobil: 070-383 09 89
carolina.klockmo@kfvn.se

Viktoria Skoog

Viktoria Skoog

Viktoria är socionom och fil. dr. i socialt arbete. Hennes huvudsakliga forskningsområde är social barnavård med inriktning på forskning och utvecklingsarbete gällande hur vården kan förbättras för barn som är placerade i familjehem eller på institution. Hon arbetar även med hur socialtjänsten kan öka delaktigheten för barn och deras föräldrar. 

Mobil: 070-523 60 58
E-post: viktoria.skoog@kfvn.se

Sheila Zimic

Sheila Zimic

Fil. Dr. data och systemvetenskap (informatik). Forskare vid FoU och adjungerad lektor i Informationssystem, Mittuniversitetet.

Sheila arbetar med systematisk uppföljning och har sitt forskningsfokus inom området Digitalisering och professionsutveckling. Sheila är verksam vid Forum för digitalisering (FODI) vid Mittuniversitetet och är med i nätverket för utvärderingsforskning (UCER) vid Umeå Universitet. Aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt handlar bland annat om hur digitalisering, såsom verksamhetssystem, kan stödja uppföljning och professionsutveckling.

Mobil: 070- 348 26 26
E-post: sheila.zimic@kfvn.se

Malin Bolin

Malin Bolin

Forskare Organisering & arbetsmiljö. 
Arbetar nära verksamheter med frågor om arbetsmiljö och hur arbetsmiljö kan främjas med organisatoriska åtgärder.

Mobil: 070-303 27 32 
E-post: malin.bolin@kfvn.se

Share This