Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Personal utbildas i att Våga Fråga – och bryta tabun kring psykisk ohälsa och suicid

Personal utbildas i att Våga Fråga – och bryta tabun kring psykisk ohälsa och suicid

Våga Fråga är en utbildning som ingår i det gemensamma projektet En nollvision mot suicid. Utbildningen bidrar med kunskap och verktyg om hur man kan prata om psykisk ohälsa och suicid. Hittills har totalt cirka 2 000 medarbetare inom Västernorrlands kommuner och region utbildats, men utbildningarna sker löpande och antalet ökar successivt. Härnösands Kommun är en av kommunerna som implementerat Våga Fråga i verksamheten – med positiv respons.
– Vi behöver ta vårt ansvar för att bryta stigmatiseringen, och vara en del i att bromsa en upplevd ökad psykisk ohälsa, säger Jennifer Ålund, Folkhälsosamordnare på Härnösands Kommun.

Cirka 1 500 personer dör årligen till följd av suicid – därför är det viktigt att personal inom kommunernas och regionens verksamheter är väl förberedda när de möter människor i risk för suicid. I projektet En nollvision för suicid samordnas kompetenshöjande utbildningar om suicidprevention till personal inom kommun och region.

En utbildning som erbjuds inom projektet är Våga Fråga, vars syfte är att ge kunskap kring fakta och myter om självmord, hur man identifierar varningstecken på psykisk ohälsa och hur man kan stötta någon som mår dåligt. Att bryta tabun genom att ställa frågor och prata om psykisk ohälsa är en viktig del i det suicidpreventiva arbetet. Utbildningens grundbultar är därför att våga fråga människor i vår närhet, vänner och familj som arbetskollegor och personer vi möter i vår yrkesroll, om hur de mår. Hittills är det cirka 2 000 medarbetare inom kommunerna och regionen i Västernorrland som tillgodosetts livsviktiga kunskaper genom Våga Fråga.

Framgångsfaktorer och lärande exempel

Härnösand är en kommun som erbjudit medarbetarna Våga Fråga, och successivt kommer fortsätta erbjuda utbildningen till de anställda.
– Det visade sig att erfarenheten i frågan såg väldigt olika ut. Vi bedömde då, och står fortfarande för, att det behövdes en grundutbildning för att ge medarbetarna samma grund att stå på. En samsyn och grundläggande kunskaper om att stärka varandra kring att våga prata om svåra saker, föra svåra samtal men också att våga lyssna, säger Jennifer Ålund, som ansvarar för att samordna utbildningarna inom Härnösands Kommun.

Arbetet med utbildningen har kommit i gång snabbt och effektivt, och några framgångsfaktorer bedöms vara personalens vilja att utbilda sig i frågorna, samt att man vågat satsa stort och brett. Våga Fråga är en del av den satsning som gjorts, tillsammans med bland annat egenkombinerade föreläsningar, första hjälpen för psykisk hälsa till föreningslivet samt implementering av YAM (Youth Aware of Mental Health) – en suicidpreventiv metod för årskurs åtta där ungdomarna genom rollspel och dialog får lära sig om psykisk ohälsa, vad man kan söka stöd och vad man kan göra för att förbättra sin psykiska hälsa.

Personalen positivt inställda till satsningen

Kommunens anställda kan vara en viktig del i vägledningen till rätt instans, samt i den allmänna medmänskligheten – vilket har varit en motivator att verkligen satsa på utbildningen. Det går inte att veta vart den suicidala personen söker sig, eller var hen kan upptäckas, därför finns ambitionen att inte endast utbilda de som jobbar nära suicidala personer – utan att hela kommunen ska erbjudas kunskapen. Mycket fokus har legat på sakerna i livet som ställer allting på sin spets, men som kan vara svåra att prata om; livsomställningar som till exempel pensionsavgång, separation eller föräldraskap.

Återkopplingen från de som genomgått utbildningen har varit positiv och personalen tycker att det är nyttigt och relevant, både utifrån de målgrupper de möter i arbetet och för att se inåt i den egna verksamhet och arbetsgruppen.
– För oss handlar Våga Fråga inte enbart om de yttersta konsekvenserna av psykisk ohälsa, utan också medmänsklighet och värme. Om vikten av gemenskap och den där lilla frågan om hur någon mår och har det, och att faktiskt hinna stanna upp och lyssna på svaret. Det handlar också om hur vi kan främja psykisk hälsa och lära oss att prata om och hantera de livsomställningar som kan ske genom livet, avslutar Jennifer Ålund.

Utbildningen kommer fortsätta ges till personal inom länets kommuners olika avdelningar under hösten, och det generella arbetet med suicidprevention fortgår löpande.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.