Västernorrland mot våld

Hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) är kollektivt utövat eller sanktionerat inom den egna familjen/släkten/kollektivet och handlar om att upprätthålla gemensamma normer och värderingar som råder. Det kan också handla om att återupprätta familjens eller släktens anseende om det skadats. HRV bygger på starkt patriarkala och heteronormativa föreställningar där kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central. Detta kännetecknas bland annat av att individens rättigheter och intressen anses vara underordnade familjens. Individer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck behöver få bättre stöd och hjälp.

Projekt Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (RCH)

I Västernorrland pågår sedan 1 juli 2021 ett projekt att utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam samverkan kring hedersrelaterat våld och förtryck, i form av ett Resurscentrum. Det övergripande nationella målet med att skapa ett Resurscentrum är att barn och vuxna som utsatts eller riskerar att utsättas för HRV har tillgång till specialiserat och anpassat stöd av god kvalitet, oavsett vistelseort i landet.

I Västernorrland har behovet av en länsgemensam resurs (ett Resurscentrum) för att utveckla samverkan och stöd till våldsutsatta, under flera år diskuterats i länets myndighetsgemensamma samverkan. Ledningsgruppen för myndighetsgemensam samverkan ställde sig bakom en ansökan om projektmedel för att utreda förutsättningarna för ett regionalt Resurscentrum, med fokus på att utveckla samverkan och former för samråd i ärenden gällande HRV. Projektmålet är att skapa en pilotverksamhet (fortsättningsvis kallat RCH-pilot) med fokus på enbart hedersrelaterat våld och förtryck.

RCH-pilot syftar till att på sikt utvecklas till en ordinarie verksamhet – ett Resurscentrum som inkluderar alla former av mäns våld mot kvinnor (här ingår även våld i nära relation) utifrån de behov och önskemål som under åren lyfts i länet. Den kompetens som byggts upp i Västernorrland ska förvaltas och förädlas och arbetet ingår till stor del i den regionala handlingsplan som berörda myndigheter i Västernorrland har utarbetat. Detta för att uppnå det nationella delmålet – det vill säga att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att varje individ ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Existerande och upparbetade insatser kommer genom en tydligare samverkan att stärka både pilotverksamheten med fokus på HRV, samt framtida Resurscentrum Västernorrland mot våld.

RCH-pilot vänder sig till både yrkesverksamma och våldsutsatta och har därför två målgrupper:

  1. Individer utsatta för HRV
  2. Yrkesverksamma inom polis, socialtjänst, skol- och fritidsverksamhet, hälso- och sjukvård samt frivilliga aktörer som möter och arbetar med Individer utsatta för HRV

Projektet bygger på samverkan mellan kommunerna, regionen, polisen och åklagarmyndigheten. Projektet finansieras av Nationellt Centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

Läs mer

Få mer information om Västernorrlands arbete mot våld på Västernorrland mot våld.

Resurscentrum heder

Det övergripande nationella målet med att skapa ett Resurscentrum, är att barn och vuxna som utsatts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap, samt könsstympning har tillgång till specialiserat och anpassat stöd av god kvalitet oavsett vistelseort i landet.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Lotta Brännström

Projektledare

Mobil: 070-21 573 70