ERUDITE

ERUDITE – innovationsprojekt som utvecklar landsbygden i Västernorrland

Det europeiska Interreg-projektet ERUDITE är ett samarbete mellan sju olika EU-regioner i Sverige, Finland, Frankrike, Irland, Slovenien, Italien och Ungern och forskningsinstituten RISE (SWE) och Universitet i Ljubljana. Projektet syftar till att utveckla landsbygden med hjälp av nya, innovativa e-tjänster och dra nytta av den potential som snabba bredbandsnät kan ge.

Projektets första fas pågår mellan april 2016 och mars 2018. Målet är att bättre prioritera och kanalisera de publika investeringar som görs i digitala tjänster, t.ex. inom omsorg, vård, skola och administration. Detta görs med ett intensivt kunskapsutbyte och med hjälp av nya metoder för innovation och uppföljningsverktyg för socioekonomisk inverkan (så kallad SEROI-analys, Socio-Economic Return-On-Investment). Under 2018 fram till 2020 kommer ERUDITE att följa upp delar av den digitalisering och verksamhetsutveckling som pågår inom projekt eSamverkan.

För att bättre förstå hur e-tjänster används så har vi utvärderat ett trettiotal nyckeltjänster inom Örnsköldsviks kommun. Rapporten finns att ladda ned längs ned på denna sida.

Effektanalys av e-tjänster i Örnsköldsviks kommun

Kommunerna i Västernorrland bedriver sedan 2014 projektet eSamverkan i syfte att utveckla och implementera region-gemensamma e-tjänster i samtliga kommuner inom regionen. Förutom dessa sju kommuner har även ytterligare ett par kommuner anslutit sig till samarbetet. För att bättre förstå vilken eller vilka effekter (samhällsnytta, medborgarnytta) dessa e-tjänster haft finns nu ett behov inom regionen att tydliggöra och kvantifiera de eventuella effekter som åstadkommits – förhoppningsvis positiva – enligt de ambitioner och mål som uttryckts. Hittills har ett relativt stort antal e-tjänster implementerats i Örnsköldsviks kommun (baserade på samma plattform) och ytterligare ett antal är under framtagande eller planeras att tas fram.

Syftet med undersökningen är att bättre förstå vilka av e-tjänsterna i Örnsköldsviks kommun som varit lyckosamma (eller mindre lyckosamma) samt att kunna kvantifiera effekterna. Undersökningen innebär en samhällsekonomisk analys och fokus för studien är att utifrån kommunens förvaltningar och verksamhet utvärdera utvalda e-tjänster vilka prioriterats som nyckeltjänster inom Örnsköldsviks kommun. Metoden som använts i studien är en kombination av kvantitativ och kvalitativ analys vilket ger en större möjlighet att generalisera observationer på en population samtidigt som djupare förståelse för hur och varför vissa effekter uppstått kan bibehållas. Som ett huvudsakligt analysverktyg används s k SEROI-analys (Social and Economic Return On Investment). På uppdrag av Örnsköldsviks kommun och Kommunförbundet Västernorrland har konsultbolaget Stelacon genomfört studien, med stöd av forskningsinstitutet RISE.

Effektanalys av e-tjänsterna inom eSamverkan
ERUDITE webb finns här

ERUDITE-projektets metoder SEROI och OPEN INNOVATION. (engelska)

 

ERUDITE-filmen med svenskt tal

Effektivisering genom digitaliserad verksamhetsutveckling

I december 2016 hölls en kunskapsdag kring digitalisering vid Hotell Höga kusten. Föreläsningarna filmades och kan ses i sin helhet på vår Youtube-kanal.

Föreläsning 1

Föreläsning 2

Föreläsning 3

Föreläsning 4

Föreläsning 5

Föreläsning 6

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Osman Saidabdala

Projektledare

Mobil: 070-660 72 27