Kommunförbundet Västernorrland / Genomförda projekt / Hållbar Framtid i Västernorrland

Hållbar Framtid i Västernorrland

Hållbar Framtid i Västernorrland var ett projekt med målet att bidra till genomförandet av de hållbarhetsintentioner som angetts i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Projektets gemensamma mobilisering ämnade att förstärka RUS måluppfyllelse genom att länets olika aktörer såsom kommuner, myndigheter, företag, organisationer – förenas i ett gemensamt synsätt, samhandling och arbetsformer. Tillsammans med gemensamma strategier och samsyn kan man samla resurser inför framtidens utmaningar. Projektet avsåg att integrera de tre hållbarhetsdimensionerna i samtliga övergripande strategimål och möjliggöra visionen ”Ett stolt Västernorrland – med funktion och attraktivitet”

Projektidén var att de olika aktiviteterna, på såväl lokal som regional nivå, skulle bidra till genomförandet av de intentioner som angetts i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Dessutom skulle det regionala miljösamarbetet inom ramen för SEkom Y förstärkas och fördjupas.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.