Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Projektet TEO – en digital framgångssaga

Projektet TEO – en digital framgångssaga

Under två år har projektet TEO drivit frågan om tillgängliga e-tjänster i Västernorrlands kommuner och Nordanstigs kommun. Nu börjar projektet närma sig sitt slut – och uppvisar mycket positiva resultat och omdömen. Alla uppsatta mål har uppnåtts, det har skapats nya nätverk och en större och bredare kommunöverskridande samverkan i frågorna och TEO har arbetssätt som beskrivs som unika och nytänkande.
– Jag tycker det är inspirerande att se hur många nya idéer och smarta lösningar som föds när man kommer samman i nya konstellationer, säger Sara Johnston, projektledare för TEO.  

Digitaliseringen och den ökade användningen av digitala tjänster inom offentlig sektor ökar. Samtidigt är det närmare sex procent av Sveriges invånare som sällan eller aldrig använder internet. För att fler ska bli delaktiga i ett samhälle som ständigt blir mer digitaliserat, krävs en stark samverkan mellan berörda aktörer.

I samarbete med kommunerna i Västernorrland, samt Nordanstigs kommun, Tillväxtverket och den Europeiska regionala utvecklingsfonden har Kommunförbundet Västernorrland sedan början av 2021 drivit projektet TEO – Tillgängliga E-tjänster för Offentlig sektor. Satsningen har ämnat bidra till att de kommuner som deltar i projektet i högre grad ska erbjuda samhällsservice i form av trygga och pålitliga digitala tjänster. Medborgare och företag ska så enkelt som möjligt kunna använda och nå den kommunala servicen digitalt. Fokus har legat på utveckling och tillgänglighetsanpassning av befintliga och nya e-tjänster.

Nu när TEO närmar sig sitt slut, kan man konstatera att projektet har varit lyckat ur flera perspektiv. Alla mål som sattes upp vid projektets start har uppnåtts och de utmaningar som uppkommit under resans gång har överkommits. Projektet anses vara rätt i tiden, med tillgänglighetsanpassning och digital inkludering, och det har skapats nätverk som planerar att fortsätta tillsammans efter projektets slut. Projektmålet var att öka användandet av de utvalda e-tjänsterna med minst 25 procent. När den slutgiltiga resultatmätningen redovisades under TEOs avslutskonferens den 18 januari, visade det sig att det uppnåtts en ökning med 20 procentenheter – vilket innebär att användandet har ökat med hela 55 procent.

– Det är fantastiskt att se hur skiftet till de digitala tjänsterna har tagit fart, med vinster i både tid, pengar och flexibilitet som resultat, både för användare och för kommunernas verksamheter, säger Sara Johnston.

Terese Raymond, nationell samordnare för Digidelnätverket, har tillsammans med Katarina Gidlund, digitaliseringsforskare, sammanställt en kartläggning i Västernorrland, om människans möte med teknik och hur vi tillsammans kan underlätta det mötet – där TEO ur flera aspekter beskrivs som ett positivt exempel. Under TEOs slutkonferens presenterade Terese delar av kartläggningen och lyfte bland annat fram TEOs målgruppsanalys och bilden av olika professioner i kommunen som kan nå sällan- och icke-användarna som nytänkande och inspirerande.

– Den målgruppsbild som återkommande använts i projektet, för att beskriva vilka av projektets arbetsgrupper som arbetar mot vilka målgrupper, är ett unikt sätt att tänka och tillför mycket inom området och arbetet med digitala tänket, beskriver Terese Raymond.

Terese Raymond på TEOs slutkonferens.

Efter TEOs avslut hoppas Sara Johnston att kommunerna ska fortsätta med arbetet kring e-tjänster och tillgänglighet.

– Jag tänker att det här är en bra början och att ju fler aktörer som samlas och samverkar kring dessa frågor på olika nivåer, desto längre kommer vi att nå mot att hitta bästa möjliga arbetssätt och lösningar för en digital värld, avslutar hon.

Målgruppsbilden som använts i arbetet med TEO – som beskrivs som unik och nytänkande.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.