Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Psykiatripatienter ska inte hamna mellan stolarna – nya, gemensamma utbildningar visar positiva effekter

Psykiatripatienter ska inte hamna mellan stolarna – nya, gemensamma utbildningar visar positiva effekter

Psykiatripatienter ska få den hjälp de har rätt till, hela vägen från slutenvården, till utskrivning till primärvård och hemkommun. En ny satsning på gemensam utbildning ska minska risken att patienter hamnar mellan stolarna på grund av otydlighet i ansvar.

– Man kan redan se skillnad för kommunerna vad gäller bestridanden av viten, men den största vinsten är i patientens mående, att de får den hjälp de har rätt till, säger Carina Magnusson, utvecklingssamordnare för utbildningarna för Kommunförbundet Västernorrlands räkning.

De personer som blir inskriven vid psykiatrisk heldygnsvård, har vid behov rätt att få samordning av rätt hjälp från primärvården och sin hemkommun när de skrivs ut. Men det är just i övergången från slutenvården inom psykiatrin som det kan bli problem för vissa patienter.

2018 gjordes en lagändring som tydliggjorde de olika parternas ansvar under en persons vistelse i heldygnsvård i syfte att korta tiderna på vårdavdelning, samt att alla patienter skulle ges möjlighet till samordning inför utskrivning på ett tryggt och säkert sätt. Kraven stärktes på att inblandade parter samverkade i högre grad vid utskrivning från slutenvård. Samtidigt infördes också att primärvården kunde utses som fast vårdkontakt.

– Förr i tiden påbörjade oftast kommunen planeringen för sina insatser för patienterna alldeles för sent, man satt som kommunrepresentant och väntade på att slutenvården skulle meddela att patienten var medicinskt färdigbehandlad innan planeringen kunde börja. Nu behöver vi påbörja planeringen direkt vi får ett meddelande om att en person är inskriven, som behöver stöd från kommunen i samband med utskrivning från avdelningen, , säger Vera Von Ahn, en av utbildarna från socialpsykiatrin inom Sundsvalls kommun.

Nu måste kommunen påbörja planeringen direkt en individ skrivs in, som kommer att behöva kommunens stöd vid utskrivning. För att kunna göra en bra planering för de enskilda krävs därför en högre grad av samverkan för att det ska fungera hela vägen.

När det sedan är dags för utskrivning har kommunen tre dagar på sig att ordna mottagandet av patienten. Kan inte kommunen ta emot inom dessa dagar fakturerar slutenvården ett vite på närmare nio tusen kronor per dygn till hemkommunen. Ett vite som kommunen kan bestrida om de till exempel inte fått meddelande om inskrivning eller om de fått otillräcklig information och därmed inte har fått tillräckliga underlag för börja planeringen redan vid inskrivningen.

Detta är ett helt nytt sätt att tänka, att alla parter ska påbörja sin planering redan vid inskrivningen, något som ska läras in vid den nya gemensamma utbildningen i samarbete mellan Region Västernorrland, länets sju kommuner via Kommunförbundet och rättspsykiatrin. Det ska också förhindra att patienten blir utan fast vårdkontakt, något de har rätt att få redan vid inskrivning på sjukhus.

– För psykiatrins patienter kan det finns fast vårdkontakt både i primärvården samt inom den öppna psykiatriska vården och det kan innebära att ingen av dessa tar samordningsansvaret under vårdtillfället, eftersom det varit otydligt vem som ska göra vad. Det ska inte finnas några sådana luckor utan alla som möter patienten ska veta vem som ska göra vad, säger Vera Von Ahn.

I utbildningarna får de yrkesverksamma lära sig lagstiftningen, vilka delar som faller under kommunen, respektive primärvård, psykiatri eller rättspsykiatrin.

– Det är ju främst för att patienten ska få den hjälp de har rätt till enligt lag. Men vi ser också att det har hjälpt de yrkesverksamma att under utbildningen få förståelse för varandras arbetsuppgifter och arbetssituation. Man ser vikten av att hela processen fungerar, säger Carina Magnusson.

Under våren har läkare och chefer fått gå utbildningen, men under hösten kommer all omvårdnadspersonal som möter patientgruppen att få gå. Att man nu kommer att kunna hålla utbildningen för alla som har behov på relativt kort tid är en positiv bieffekt av Corona.

– Vi har blivit duktiga på att hålla utbildningen digitalt och det har möjliggjort att många kan delta utan att resa långa sträckor. I december ska vi vara klara, men det kommer ju ny personal och när behovet finns kan vi därför fylla på med mer kunskap, säger hon. 

Tidigare har liknande utbildning hållits inom den somatiska vården, med goda resultat. Antalet bestridanden har gått ner.

– Där fick vi ett snabbt kvitto på att det fungerade och får vi det här att snurra kan kommunerna spara mycket pengar. Men viktigast av allt är ett bättre mående för patienten och en personlig vårdplan och vårdkontakt, säger Carina Magnusson.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.