Kommunförbundet Västernorrland / Våra skrivelser / Rapporten som kan stärka de nordligaste länens ställning

Rapporten som kan stärka de nordligaste länens ställning

Svenska regeringen tog emot OECD:s första rekommendationer i en rapport för bättre tillväxtpolitik i norra Sverige.

Vid Europaforum Norra Sveriges (EFNS) sammankomst den 25:e november i Stockholm presenterades sammanfattningen av den OECD-rapport som antogs i Paris den 7 november. Rapporten omfattar 14 regioner inklusive de fyra nordligaste i Sverige med rekommendationer till nationell och EU-nivå för regional utveckling. Under dagen medverkade bland annat landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, för att diskutera de nordligaste länens behov med lobbynätverket EFNS.

– OECD:s rapport stärker norra Sveriges intressen mot staten och EU, säger Glenn Nordlund (S), ordförande i Kommunförbundet Västernorrland. En OECD- rapport väger tungt i internationella sammanhang, och vi är därför mycket nöjda över att OECD gör rekommendationer på en rad punkter där vi har svårt att få genomslag nationellt eller i Bryssel.

OECD-rapporten poängterar de unika resurser och tillväxtmöjligheter som glesbefolkade områden kan frigöra om staten ger regionerna ökat inflytande över nationella strategier och i tillväxtpolitiken. Man konstaterar att tillväxt i större utsträckning sker utanför storstäderna och att det krävs mer anpassade strategier för att tillvarata de potentialer som finns i regionerna utanför storstäderna. Rapporten berör flera regionala utvecklingsområden, bland annat kommunikationer, näringsliv och forskning/innovationer.

– Vi kan konstatera att OECD ändrat sin inställning om satsningar på infrastruktur i norra Sverige, säger Glenn Nordlund. I rekommendationerna till nationell nivå pekas nu infrastruktursatsningar i norra Sverige ut som en av huvudprioriteringarna för att bidra till tillväxt.

I OECD:s rekommendationer till den nationella nivån föreslås bland annat:

  • Att de norra regionernas inflytande över nationella strategier inom turism och trafikinfrastruktur ska stärkas.
  • Ökat nationellt stöd för e-tjänster för att kunna tillhandahålla service i glesa
    miljöer.
  • Ökat nationellt stöd för förutsättningar till smart specialisering i regionerna
  • Att regionerna ska ges större inflytande över europeiska strukturfondsmedel
  • Att en förstärkning av öst-västliga kommunikationer är nödvändig för den fortsatta tillväxten i norr.
  • Ökade ekonomiska möjligheter kopplat till det arktiska klimatet

Vad är EFNS?

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. Syftet med EFNS är att tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

Vad är OECD?

OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development, är en ekonomisk samarbetsorganisation med 34 medlemsländer. OECD arbetar på uppdrag av sina medlemmar och gör regionala genomlysningarna (territorial reviews) där jämförelser görs med andra regionala studier. De slutsatser och rekommendationer som OECD avger brukar ha stor inverkan på hur EU väljer att anpassa strukturfondsprogram och nationella nivåers regionala tillväxtpolitik.

Aurora Lindberg, direktör Kommunförbundet Västernorrland

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.