Kommunförbundet Västernorrland / Samverkansområden / Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer

Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer

Socialtjänstens regionala samverkans- och stödstruktur är länets gemensamma resurs för utveckling av en kunskapsbaserad socialtjänst och förstärkt kompetensförsörjning inom socialtjänsten. Kommunernas gemensamma arbete för en kunskapsbaserad socialtjänst är långsiktigt, stimulerar till utveckling av verksamheten och möjliggör ett bättre beslutsfattande. De regionala samverkans- och stödstrukturerna verkar främst på länsnivå för sammanhållen samverkan och utveckling till nytta för socialtjänsternas verksamhet. De samverkar i frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård mellan kommuner och regioner, men även med andra viktiga aktörer som Länsstyrelsen och universiteten. Det gemensamma utvecklingsarbetet styrs av länets socialchefer och olika styrgrupper.

Verksamheten ingår i det kunskapsstyrningssystem för socialtjänsten som utvecklas nationellt, regionalt och lokalt. I Västernorrlands socialtjänsters regionala stödstruktur ingår följande verksamheter som tillsammans arbetar för socialtjänstens utveckling:

  • FoU Västernorrland
  • Förstärkt samordning av prioriterade utvecklingsområden
  • Samordning av Kvinnofridsatsning och Våld i nära relationer
  • Vård och Omsorgscollege Västernorrland
  • Verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor
  • Samordning av verksamhetsförlagd utbildning för socionomer
  • Gemensam familjehemsorganisation

Stärka stödet för en kunskapsbaserad socialtjänst

Funderar du på hur lokala, regionala och nationella strukturer byggts upp och samspelar för att stärka stödet för en kunskapsbaserad socialtjänst? Filmen ger en övergripande beskrivning och den har tagits fram av Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten, (S-KiS) och Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten, premiärvisades på Socialchefsdagarna 2022.

Regionala samverkans- och stödstrukturer

Här kan du se en film om utvecklingen av de regionala samverkans- och stödstrukturerna i alla län inom ramen för evidensbaserad praktik i socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

Nätverk för samverkan

Inom socialtjänstens samverkans- och stödstrukturer medverkar vi i ett flertal olika nätverk bestående av politiker och tjänstepersoner. Här finns en sammanfattande bild av våra nätverk:

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Sirpa Virtanen

Chef Socialtjänstens samverkan & stödstrukturer och FoU

Mobil: 070-320 85 41