Barn och unga

Socialtjänsterna ansvarar för att erbjuda kunskapsbaserade välfärdstjänster utifrån en evidensbaserad praktik och uppdraget som utvecklingssamordnare innefattar att bidra till stabilitet och samordning i den regionala stödstrukturen. Utvecklingssamordnaren inom barn och unga har ett huvudsakligt fokus på samverkan för länets sju kommuners socialtjänstuppdrag. I uppdraget ingår att bevaka intressefrågor, vara remissinstans, ansvara för och samordna ett antal strategiska nätverk där olika chefsbefattningar och tjänstemän från länets kommuner får möjlighet till erfarenhetsutbyte och uppdragsarbete.

Utvecklingssamordnaren arbetar löpande med att stödja och samordna kunskapsbildning och kompetensutveckling kring aktuella frågor och ämnen inom området barn och unga. Detta sker med grund i aktuell forskning och med inspiration från utvecklingsarbete på andra platser, i Sverige och utomlands. Den nationella samordningen på Sveriges Kommuner och regioner (SKR) har i uppdrag att strategiskt stödja det regionala arbetet och det är utvecklingssamordnarens uppgift att hämta hem och sprida den kunskapen till länet.

Så fungerar socialtjänsten

Hos Socialstyrelsen kan du läsa om socialtjänstens arbete med att hjälpa barn och familjer.

Västernorrlandsmodellen

Inom området barns brukarmedverkan arbetar vi med den nu nationellt kända ”Västernorrlandsmodellen”. Barns delaktighet återkommer inom flera nationella satsningar och nätverkets uppdrag är att öka kunskaper och sprida information och arbetssätt vidare inom fler av länets verksamheter.

Yrkesresan Barn och unga

Yrkesresan Barn och unga vänder sig till socialsekreterare, chefer och arbetsledare i den sociala barn- och ungdomsvården, som arbetar med:​ mottagning, utredning, uppföljning och familjehem.

Risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende

Några av Västernorrlands kommuner är med i ett nationellt arbete som stödjer kommunerna i implementeringen av insatser och att bedöma risk- och skyddsfaktorer för barn och unga med ett normbrytande beteende.

Yrkesrollen inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Att utföra ett professionellt socialt arbete i barn- och ungdomsvården innebär att arbeta för det som är bäst för barnet eller den unga. Arbetet styrs av de lagar, föreskrifter och allmänna råd som finns för verksamheten. Mötet med barnet eller den unga, deras föräldrar och andra närstående är kärnan i det sociala arbete som utförs.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Caroline Lindström

Utvecklingssamordnare: Barn och unga

Mobil: 070-603 03 11