Barn och unga

Socialtjänsterna ansvarar för att erbjuda kunskapsbaserade välfärdstjänster utifrån en evidensbaserad praktik och uppdraget som utvecklingssamordnare innefattar att bidra till stabilitet och samordning i den regionala stödstrukturen. Utvecklingssamordnaren inom barn och unga har ett huvudsakligt fokus på samverkan för länets sju kommuners socialtjänstuppdrag. I uppdraget ingår att bevaka intressefrågor, vara remissinstans, ansvara för och samordna ett antal strategiska nätverk där olika chefsbefattningar och tjänstemän från länets kommuner får möjlighet till erfarenhetsutbyte och uppdragsarbete.

Utvecklingssamordnaren arbetar löpande med att stödja och samordna kunskapsbildning och kompetensutveckling kring aktuella frågor och ämnen inom området barn och unga. Detta sker med grund i aktuell forskning och med inspiration från utvecklingsarbete på andra platser, i Sverige och utomlands. Den nationella samordningen på Sveriges Kommuner och regioner (SKR) har i uppdrag att strategiskt stödja det regionala arbetet och det är utvecklingssamordnarens uppgift att hämta hem och sprida den kunskapen till länet.

Kunskapsstöd

Här har Socialstyrelsen samlat information om socialtjänstens arbete med barn och unga för dig som är förälder.

Västernorrlandsmodellen

Inom området barns brukarmedverkan arbetar vi med den nu nationellt kända ”Västernorrlandsmodellen”. Barns delaktighet återkommer inom flera nationella satsningar och nätverkets uppdrag är att öka kunskaper och sprida information och arbetssätt vidare inom fler av länets verksamheter.

Trygg och säker hemgång

Trygg och säker hemgång gällande barn och unga vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Kommunförbundet deltar i ett nätverk med representanter från kommunerna och regionen för att skapa ett helt nytt samarbete efter lagändringen som trädde i kraft 1 jan 2018.

Tidiga samordnade insatser

Tidiga och samordnade insatser – i väntan på en ”serviceparagraf”.

 

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Caroline Lindström

Utvecklingssamordnare: Barn och unga

Mobil: 070-603 03 11