FoU Västernorrland

I Västernorrlands län finansierar de sju kommunernas respektive socialtjänst en forsknings- och utvecklingsenhet (FoU) vid Kommunförbundet Västernorrland vars arbete syftar till utveckling av kunskapsbaserad socialtjänst.

FoU Västernorrland är en del av den Regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS), som i sin tur är en del av ett nationellt kunskapsstyrningssystem för socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård. Det gör att FoU Västernorrland kan bidra till en långsiktig, hållbar struktur i verksamheterna för tillvaratagandet och utvecklingen av kunskap. Rollen möjliggör också att FoU kan vara en röst för Västernorrlands kommuner på nationell nivå, samt vara en förmedlare av kunskap från olika nationella instanser till kommunerna.

FoU:s mål

För FoU är en viktig roll att ge röst åt verksamheterna vilket innebär att synliggöra verksamheternas förutsättningar och komplexa vardag, både ur medarbetarnas och brukarnas perspektiv. En viktig princip är att utgå från verksamhetens uppdrag och syfte och utifrån detta kritiskt reflektera över förutsättningar som ges för att utföra uppdraget. FoU vill synliggöra och skapa en medvetenhet kring strukturella hinder och maktstrukturer samt belysa olika perspektiv/perspektivförskjutningar. Strategins övergripande mål är att:

  1. stödja ett kritiskt förhållningssätt i kommunernas utvecklingsarbete med en kunskapsbaserad verksamhet
  2. stödja organisatoriskt lärande i Västernorrlands kommuner
  3. säkerställa att FoU utgör en stark forskarmiljö

I landet finns ett trettiotal FoU-miljöer som tillsammans bildat en intresseförening, FoU Välfärd. FoU Välfärd har konstaterat att det finns ett antal områden som är gemensamma för FoU-miljöer att arbeta inom: praktiknära forskning, kunskaps- och verksamhetsutveckling, kritiskt granskande, vetenskapligt förhållningssätt, implementeringsstöd, systematisk uppföljning och utvärdering, utvecklande av en lärande organisation, samverkan och samarbete med omgivande aktörer samt omvärldsbevakning (Välfärd, 2018).

För FoU Västernorrland innebär praktiknära forskning att det sker i samarbete med medarbetare i verksamheter inom välfärdsområdet. Medarbetare och forskare skapar kunskap tillsammans där verksamheternas behov står i centrum och har en konkret betydelse för kunskapsutvecklingen. FoU:s personal medverkar i flera nationella forsknings- och utvecklingsprojekt och är verksamma vid näraliggande universitet (Mittuniversitetet och Umeå Universitet).

Läs mer på FoU Västernorrland

Rapporter

Här hittar du FoU-Västernorrlands rapporter ända tillbaka till 2012. Hittar du inte det du söker? Hör av dig till oss!

Övriga publikationer

Här hittar du vetenskapliga artiklar och andra publikationer relaterade till vår verksamhet där någon av FoU Västernorrlands medarbetare varit författare eller medförfattare.

Vi som arbetar inom FoU

Carolina Klockmo

Forskare, Fil. Dr Hälsovetenskap, Vetenskaplig ledare

Carolina arbetar vid FoU Västernorrland och är verksam inom områdena arbetsliv & försörjning, beroende/missbruk, psykisk hälsa samt LSS- området. Hon är utbildad inom ämnet Rehabiliteringsvetenskap där fokus ligger på hälsa och rehabilitering i arbetslivet. Hon har ett stort intresse för frågor rörande samhällsbaserat stöd och hur man kan skapa förutsättningar för att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden.

Mobil: 070-383 09 89

Viktoria Skoog

Socionom och fil. dr. i socialt arbete

Viktoria är socionom och fil. dr. i socialt arbete. Hennes huvudsakliga forskningsområde är social barnavård med inriktning på forskning och utvecklingsarbete gällande hur vården kan förbättras för barn som är placerade i familjehem eller på institution. Hon arbetar även med hur socialtjänsten kan öka delaktigheten för barn och deras föräldrar.

Mobil: 070-523 60 58

Sheila Zimic

Fil. Dr. Data och systemvetenskap (informatik). Forskare vid FoU och adjungerad lektor i informationssystem, Mittuniversitetet.

Sheila arbetar med systematisk uppföljning och har sitt forskningsfokus inom området Digitalisering och professionsutveckling. Sheila är verksam vid Forum för digitalisering (FODI) vid Mittuniversitetet och är med i nätverket för utvärderingsforskning (UCER) vid Umeå Universitet. Aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt handlar bland annat om hur digitalisering, såsom verksamhetssystem, kan stödja uppföljning och professionsutveckling.

Malin Bolin

Forskare Organisering & arbetsmiljö

Arbetar nära verksamheter med frågor om arbetsmiljö och hur arbetsmiljö kan främjas med organisatoriska åtgärder.

Mobil: 070-303 27 32

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Sirpa Virtanen

Chef Socialtjänstens samverkan & stödstrukturer och FoU

Mobil: 070-320 85 41