FoU Västernorrland – rapporter

Här hittar du FoU-Västernorrlands rapporter ända tillbaka till 2012. Hittar du inte det du söker? Hör av dig till oss!

2021

Tid för återhämtning? - en utvärdering av Projekt arbetstid

Författare: Malin Bolin och Carolina Klockmo

Rapport 2021:1

2020

@geing online: Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre – Process- och resultatevaluering

Författare: Madeleine Blusi och Ingeborg Nilsson

Rapport 2020:1

2019

Mätandets logik i fronesis land – Om systematisk uppföljning och idén om en kunskapsbaserad socialtjänst – en studie i Västernorrland

Författare: Sheila Zimic

Rapport 2019:1

2018

Förändringsarbete för att bli en attraktiv arbetsgivare – 7 timmars arbetsplatsförlagd arbetstid som metod

Författare: Malin Bolin, Carolina Klockmo

Rapport 2018:3

2017

Att köpa en framtid – en fallstudie av tre kommuners processer för uppföljning av avtal med upphandlade HVB

Författare: Åsa Blomberg, Susanne Wadell

Rapport 2017:3

Medarbetardriven förändring – förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid, en drivkraft för att utveckla nya arbetssätt

Författare: Carolina Klockmo, Anna Jakobsson Lund

Rapport 2017:1

2016

Uppföljning av hemsjukvården i Västernorrland

Författare: Madeleine Blusi, Anders Engelholm, Helene Hillborg

Rapport 2016:9

Uppföljning av hemsjukvårdens kvalitet

Författare: Anders Engelholm

Rapport 2016:8

En väg in – Arbetsmarknadstorget, en plattform för samverkan

Författare: Carolina Klockmo, Sheila Zimic, Anna Jakobsson Lund

Rapport 2016:7

Författare: Rolf Dalin, Sheila Zimic, Madeleine Blusi, Sobani Wijesekera, Carolina Klockmo

Rapport 2016:13

Trygg hemma – Hemrehabilitering med teambaserat arbetssätt i hemsjukvården

Författare: Jessica Rosdahl, Madeleine Blusi, Sheila Zimic

Rapport 2016:11

Översyn av arbetsuppgifter inom och flödet mellan barn- och ungdomsenheterna i Sundsvalls socialtjänst

Författare: Viktoria Skoog

Rapport 2016:10

Länsgemensam familjehemsvård i Västernorrland

Författare: Viktoria Skoog

Rapport 2016:6

Hemsjukvård från Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter

Författare: Madeleine Blusi

Rapport 2016:3

Komijobb – mer än bara en anställning

Författare: Carolina Klockmo

Rapport 2016:1

2015

Arbetsmiljö i daglig verksamhet – Brukarnas perspektiv

Författare: Carolina Klockmo & Rolf Dalin

Rapport 2015:1

En väg till arbetslivet – Krami, en möjlighet för personer som önskar bryta sin kriminella livsstil

Författare: Carolina Klockmo

Rapport 2015:2

I gränslandet mellan SFI och arbetslivsinriktade insatser

Författare: Carolina Klockmo

Rapport 2015:4

2014

Hjemmehjælp – indførelse af en ny arbejdsmetode med kunden i centrum

Författare: Åsa Swan & Madeleine Blusi

Rapport 2014:4

Hjemmehjælp – hvad er vigtigt for kunden?

Författare: Åsa Swan, Karin Sjöström Marianne Isaksson & Madeleine Blusi

Rapport 2014:3

Patienters upplevelser av hemsjukvården

Författare: Madeleine Blusi, Rolf Dalin och Ove Granholm

Rapport 2014:1

2013

Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt, Madeleine Blusi

Rapport 2013:6

Hemtjänst – införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum

Författare: Åsa Swan och Madeleine Blusi

Rapport 2013:5

Utvärdering av ett förändrat arbetssätt på servicehus

Författare: Elin Berglund, Karola Lindmark

Rapport 2013:4

På väg mot ett självständigt liv? En kartläggning och beskrivning av möjligheter till stöd för unga vuxna Härnösandsbor med sammansatta behov, utifrån de proffessionellas perspektiv.

Författare: Tove Ördell och Helene Hillborg

Rapport 2013:3

Ungdomsrådgivningen - En utvärdering av en förebyggande verksamhet för ungdomar mellan 18-24 år i samverkan mellan Sundsvalls kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Författare: Helene Hillborg och David Rosenberg

Rapport 2013:2

Vad tycker brukarna? En brukarundersökning inom daglig verksamhet i fem kommuner i Västernorrland

Författare: Eva Rönnbäck

Rapport 2013:1

2012

Utvärdering av projekt 16-24 - En sammanfattning av delrapport 1 och 2 i arbetsmarknadsprojekt 16-24 mellan åren 2010-2012 i Sollefteå kommun.

Författare: Helene Hillborg

Rapport 2012:16

Unga och arbete - Strukturella faktorer och individuella lösningar i arbetsmarknads-politiska projekt – en kunskapsöversikt.

Författare: Göran Bostedt, Helene Hillborg & David Rosenberg

Rapport 2012:15

På väg mot ett självständigt liv? - En kartläggning och beskrivning av möjligheter till stöd för unga vuxna Timråbor med sammansatta behov; utifrån de yrkes-professionellas perspektiv.

Författare: Tove Ördell & Helene Hillborg

Rapport 2012:14

Back 2 Basics - En utvärdering av ett projekts möjligheter och utmaningar.

Författare: Göran Bostedt

Rapport 2012:13

Att mäta kvalitén i kommunens hälso- och sjukvård – QUSTA kvalitetsmätning i särskilda boendeformer för äldre i Västernorrland.

Författare: Anders Engelholm och Madeleine Blusi

Rapport 2012:12

Vårdhund – i rehabilitering inom äldreomsorgen

Författare: Annelie Lundström & Madeleine Blusi

Rapport 2012:11

Hemtjänst – vad är viktigt för kunden?

Författare: Åsa Swan, Karin Sjöström, Marianne Isaksson & Madeleine Blusi

Rapport 2012:10

Som vilket barn som helst - Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand

Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare

Rapport 2012:8

Utvärdering av arbetsmarknadsprojektet 16-24 - Delrapport 2

Författare: Malin Bolin

Rapport 2012:7

Ungdomsrådgivningen - En utvärdering av en förebyggande verksamhet för ungdomar mellan 18-24 år..

Författare: Helene Hillborg & David Rosenberg

Rapport: nr 2012:6

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården

Författare: Birgitta Gardemyr, David Rosenberg och Viktoria Skoog

Rapport nr: 2012:5

Ett förtroendeuppdrag… Kartläggning av hinder och framgångsfaktorer för brukarråd och brukarinflytande inom missbruks- och beroendevården

Författare: Helene Hillborg & David Rosenberg

Rapport: nr 2012:4

Kompetensutveckling inom psykiatriområdet - En uppföljning av tre utbildningar med mål att inspirera till implementering av nya kunskaper och metoder inom socialtjänstens och psykiatrins verksamheter.

Författare: Helene Hillborg & Rolf Dalin

Rapport nr: 2012:3

Kunskapsnätverk för regional utveckling i Västernorrland

Författare: Göran Bostedt

Rapport nr: 2012:2

Begreppet grundläggande anställningsbarhet - Ett psykosocialt perspektiv

Författare: Carlos Cerna, Rolf Dalin

Rapport nr: 2012:1

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.