Kvinnofridssatsning och våld i nära relationer

Kommunförbundet Västernorrland har ett uppdrag att tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland stärka socialtjänsternas utveckling inom området mäns våld mot kvinnor. Detta gör vi genom en samfinansierad utvecklingssamordnartjänst på Kommunförbundet. Syftet med samverkan är att stärka det gemensamma stödet till kommunernas arbete i frågan, samt att samverka och skapa gemensamma mötesarenor för att förstärka arbetet.

Utvecklingssamordnaren inom kvinnofridssatsningen har ett uppdrag att samordna och stödja socialtjänsternas utveckling i länet genom att utveckla samverkansmöjligheter samt bevaka och påverka utvecklingen inom området. I uppdraget ingår även att samverka med övriga intressenter och aktörer så som exempelvis Länsstyrelsen och Regionen. Samordnaren deltar i olika nätverk på nationell och regional nivå och har även ansvar för att samordna strategiska nätverk gällande våldsutövare.

Utvecklingssamordnaren arbetar löpande med att stödja och samordna kunskapsbildning och kompetensutveckling kring aktuella frågor och ämnen inom området. Detta sker med grund i aktuell forskning och med inspiration från utvecklingsarbete på andra platser, i Sverige och utomlands. Den nationella samordningen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i uppdrag att strategiskt stödja det regionala arbetet och det är utvecklingssamordnarens uppgift att hämta hem och sprida den kunskapen till länet.

Unik överenskommelse

En överenskommelse mellan Länsstyrelsen Västernorrland och Kommunförbundet Västernorrland har tecknats och innebär att en tjänst på 100 procent är tillsatt. Denna tjänst kommer att länka samman de gemensamma uppdragen som Länsstyrelsen och Kommunförbundet har i frågan om Mäns våld mot kvinnor inom socialtjänstens område.

Projekt Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Just nu pågår ett projekt i länet för att undersöka möjligheterna för att skapa ett resurscentrum. Det övergripande nationella målet med ett resurscentrum, är att barn och vuxna för utsatts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck (HRV), har tillgång till specialiserat och anpassat stöd av god kvalitet – oavsett vistelseort i landet.

Samlad information och kunskap

Den unika överenskommelsen nämnd ovan har mynnat ut i en hemsida – Västernorrland mot våld – som samlar kunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Webbkurs om våld – trailer

Nationellt centrum för kvinnofrid har i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna tagit fram en webbkurs om våld. Kursen ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.