Tidig upptäckt av riskbruk, skadligt bruk eller beroende

Som en del i det länsgemensamma arbetet utifrån den nationella satsningen psykisk hälsa har FoU inom landstinget och Kommunförbundet haft i uppdrag att kartlägga och beskriva vilka rutiner och metoder verksamheter inom landsting och kommun har för att arbeta förebyggande med tidig upptäckt, stöd och behandling till barn och unga om befinner sig i risk att utveckla ett alkohol- och/eller narkotikamissbruk eller som missbrukar. Därefter har kommunförbundets FoU analyserat kartläggningen och dess resultat. Resultatet och förslag till förbättringsområden presenteras i rapporten ”Analys av kartläggning droganvändning och missbruk bland barn och unga samt förslag på prioriterade förbättringsområden”.

Just nu pågår ett vidarearbete med att tydliggöra bilden/flödet mellan berörda aktörer som möter barn och unga som använder droger eller har ett missbruk. Målet är att berörda aktörer ska kunna ge rätt stöd, på rätt sätt och i rätt tid vid tidig upptäckt av riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol eller andra droger hos barn och unga.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Camilla Carpholt

Utvecklingssamordnare: Missbruk, beroende och psykisk ohälsa

Mobil: 073-038 77 63