Funktionsnedsättning

Socialtjänsterna ansvarar för att erbjuda kunskapsbaserade välfärdstjänster utifrån en evidensbaserad praktik. Socialtjänsterna ska medvetet och systematiskt sträva efter att bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap. Kommunförbundet Västernorrland stödjer och samordnar utvecklingsinsatser för att utveckla arbetet inom området. Detta sker med grund i aktuell forskning och med inspiration från utvecklingsarbete på andra platser, i Sverige och utomlands.

Andra viktiga delar är att samordna nätverk där medarbetare från kommunerna får möjlighet till erfarenhetsutbyte och uppdragsarbete. Samordnaren stödjer även utveckling och införande av systematisk verksamhetsuppföljning inom området och arbetet för ökad delaktighet, t ex genom att informera och utbilda vägledare om Delaktighetsmodellen. Under 2016 – 2019 samordnar kommunförbundet det länsgemensamma projektet ”Yrkestitulatur med tillhörande kompetensnivåer” på uppdrag av länets socialchefer.

Läs publikationer inom området: Funktionsnedsättning

Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen handlar om ökad delaktighet och inflytande och är ett arbetssätt för att stärka individens engagemang och inflytande över sitt liv och sin vardag. Modellen bygger på dialogsamtal mellan den enskilde och personal kring önskade teman och frågor.

Mer information finns här

Bedömningsmatriser för rekrytering

Bedömningsmatriserna är till stöd för chefer och andra funktioner som ska bedöma behörighet vid rekrytering och där olika betygsunderlag ska granskas. Bedömningsmatriserna är levande dokument och är framtagna i samverkan mellan arbetsgivare och fackliga representanter.

Eftergymnasiala utbildningar – behörighet till stödpedagog

Utbildningar – behörighet till stödassistent

Brukarundersökningar

Brukarundersökningar bland personer som har boende och daglig verksamhet enligt Lagen (1993:387) om vård, stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) genomförs vartannat år.

Rapporter finns att hämta här.

Modell för individanpassad systematisk uppföljning – MISU

Modell för individanpassad systematisk uppföljning (MISU) innebär att personal och brukare med hjälp av mätinstrument kontinuerligt och systematiskt samlar observationer för att analysera utvalda hälsoområden. Modellen är inte avgränsad till ett specifikt hälsoområde utan anpassas efter individens uppföljningsbehov oavsett vad som behöver följas upp. Utvalda hälsovariabler analyseras kontinuerligt, för att nå ökad kunskap. Med hjälp av den fördjupade kunskapen skapas möjligheter att anpassa stödet till den enskilde utifrån det faktiska behovet. Sex av länets sju kommuner deltar aktivt i pilotprojektet och alla kommuner följer arbetet.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta gärna Maria Holknekt som är samordnare för området funktionsnedsättning på Kommunförbundet. 

Maria Holknekt

Mobil: 070-509 50 36
E-post: maria.holknekt@kfvn.se

Share This