Kvinnofridssatsning och våld i nära relationer

Kommunförbundet Västernorrland har ett uppdrag att tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland att stärka socialtjänsternas utveckling inom området mäns våld mot kvinnor. Detta gör vi genom en samfinansierad utvecklingssamordnartjänst på Kommunförbundet. Syftet med samverkan är att stärka det gemensamma stödet till kommunernas arbete i frågan, samt att samverka och skapa gemensamma mötesarenor för att förstärka arbetet.

Utvecklingssamordnaren inom kvinnofridssatsningen har ett uppdrag att samordna och stödja socialtjänsternas utveckling i länet genom att utveckla samverkansmöjligheter samt bevaka och påverka utvecklingen inom området. I uppdraget ingår även att samverka med övriga intressenter och aktörer så som exempelvis Länsstyrelsen och Regionen. Samordnaren deltar i olika nätverk på nationell och regional nivå och har även ansvar för att samordna strategiska nätverk gällande våldsutövare.

Utvecklingssamordnaren arbetar löpande med att stödja och samordna kunskapsbildning och kompetensutveckling kring aktuella frågor och ämnen inom området. Detta sker med grund i aktuell forskning och med inspiration från utvecklingsarbete på andra platser, i Sverige och utomlands. Den nationella samordningen på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i uppdrag att strategiskt stödja det regionala arbetet och det är utvecklingssamordnarens uppgift att hämta hem och sprida den kunskapen till länet.

Webbkurs om våld – trailer

Nationellt centrum för kvinnofrid har i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna tagit fram en webbkurs om våld. Kursen ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Till kursen

Unik överenskommelse

En överenskommelse mellan Länsstyrelsen Västernorrland och Kommunförbundet Västernorrland har tecknats och innebär att en tjänst på 100 procent är tillsatt. Länsstyrelsen finansierar 50 procent av tjänsten. Denna tjänst kommer att länka samman de gemensamma uppdragen som Länsstyrelsen och Kommunförbundet har i frågan om Mäns våld mot kvinnor inom socialtjänstens område. En gemensam webbplats har tagits fram Västernorrland mot våld

Socialstyrelsens uppdrag

Våld i nära relationer är ett stort problem i samhället. Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Socialstyrelsen har flera uppdrag för att göra det möjligt att genomföra strategin. Uppdragen kan du läsa mer om via länken nedan.

Till socialstyrelsen

Våld i nära relation kostar en miljard varje år i länet

Kartläggning visar kostnader för våldet

Våld i nära relation beräknas kosta omkring 1 miljard kronor varje år i Västernorrland. Vilket motsvarar 4 071 kronor per innevånare. I summan ingår både direkta samhälls- kostnaderna för våldet och indirekta kostnader för förlorad livskvalitet. 

Kartläggning i Västernorrland

Kontakt

Har du frågor? Kontakta Anneli som är utvecklingssamordnare inom området. 

Mobil: 070-685 79 43
E-post: anneli.okerman@kfvn.se

Share This