Välj en sida

Missbruk och beroende

Socialtjänsterna ansvarar för att erbjuda kunskapsbaserade välfärdstjänster utifrån en evidensbaserad praktik. Uppdraget som utvecklingssamordnare innefattar att bidra till stabilitet och samordning i den regionala stödstrukturen. Utvecklingssamordnaren inom missbruk och beroende har ett huvudsakligt fokus på samverkan för länets sju kommuners socialtjänstuppdrag.

I uppdraget ingår att bevaka intressefrågor, vara remissinstans, representera länets socialtjänster i nationella metod-, referens- och arbetsgrupper i frågor rörande området, ansvara för och samordna nätverk och arbetsgrupper där enhetschefer inom missbruksområdet länets kommuner får möjlighet till erfarenhetsutbyte och uppdragsarbete. Håller i föreläsningar, utbildningar samt genomför kartläggningar inom området. Utvecklingssamordnaren arbetar löpande med att stödja och samordna kunskapsbildning och kompetensutveckling kring aktuella frågor och ämnen inom området missbruk och beroende. Detta sker med grund i aktuell forskning och med inspiration från utvecklingsarbete på andra platser, i Sverige och utomlands.

Metodkartläggning pågår

Som en del i det länsgemensamma arbetet utifrån den nationella satsningen psykisk hälsa har FoU inom landstinget och Kommunförbundet haft i uppdrag att kartlägga och beskriva vilka rutiner och metoder verksamheter inom landsting och kommun har för att arbeta förebyggande med tidig upptäckt, stöd och behandling till barn och unga om befinner sig i risk att utveckla ett alkohol- och/eller narkotikamissbruk eller som missbrukar.

Läs mer

Handlingsplan missbruk

SKL har tagit fram en handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29, med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling. Handlingsplanen består av en beslutsdel och två kunskapsunderlag. Utvecklingssamordnaren har som länets socialtjänstrepresentant i referensgruppen deltagit i framtagandet av handlingsplanen.

Läs mer

Metodstöd – HAP

HAP är en kognitiv metod för att behandla personer med cannabismissbruk. Den passar för personer som har rökt cannabis så pass länge eller mycket att de kan känna igen att de fått försämrade tanke- och minnesfunktioner. Länets socialtjänster har via Kommunförbundet Västernorrland utbildningar inom metoden. Datum för anmälan läggs ut på Kommunförbundets sida under kurs och konferens

Läs mer

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta Camilla Carpholt som är utvecklingssamordnare inom området.

Camilla Carpholt

Mobil: 073-038 77 63
E-post: camilla.carpholt@kfvn.se

Share This