Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Västernorrlands utmaningar kring demografi och kompetensförsörjning lyftes vid EU-möte i Bryssel

Västernorrlands utmaningar kring demografi och kompetensförsörjning lyftes vid EU-möte i Bryssel

Den 1-2 juni besökte Kommunförbundet Västernorrland en EU-konferens i Bryssel för små och medelstora städer/kommuner. Syftet var att sätta fokus på den för länet högaktuella frågan kring kompetensförsörjning och försöka påverka nästa programperiod.
– Vi delade med oss av våra utmaningar kring den stora etablering som väntar i länet, men diskuterade också hur EU-stöd bättre ska kunna komma till nytta för Västernorrlands kommuner, säger Osman Saidabdala, projektledare och EU-ansvarig på Kommunförbundet Västernorrland.

Under två dagar fick representanter från Kommunförbundet Västernorrland, som EU-partner, dela med sig av erfarenheter och utmaningar från länet.

– Vi har inte bara delat med oss av de världsunika och stora etableringarna i norra Sverige och närmast i Västernorrland, men också vi lyssnat till med andra delar av EU och se att man inte är ensamma om sina utmaningar, säger Osman Saidabdala.

Med på resan var också Kommunförbundet Västernorrlands styrelseordförande Erik Lövgren.

–  Det är en oerhört viktig arena att befinna sig på för att skapa allianser i det påverkansarbete som vi i Västernorrland behöver, säger Erik Lövgren.

Deltagande partner
City of Turku (Åbo), City of Stavanger, Salo, Assen, Parto, Weimar, Emmen, Sundsvall, Apolda, Thurungia, Cities of northern Sweden, kommunförbundet västernorrland, Solingen, City of Växjö, Kaarina, Porto metropolitan area deltog i mötet och alla fick dela med sig av sina erfarenheter och utmaningar med fokus på de demografiska utmaningar vi har gemensamt och de kompetensförsörjningsutmaningar vi delar.

Ämnen som diskuterades
Under mötet diskuterades bland annat klimatanpassningsteknologi, europeiskt byggcentrum inom stadsutveckling, innovationssystem, digital kompetens, turism, co-design för digitalisering och kulturarv med mera. En högaktuell fråga som tog stort fokus var den stora efterfrågan på kompetens i EU-kommuner och regioner och det kraftigt ökade behovet av kompetensförsörjning inom välfärdssektorn generellt, men särskilt nu när stora industrietableringar görs i norr.

-Vi åkte till Bryssel för att påverka på EU nivå för våra kommuners räkning och lyfta till kommissionen att sammanhållningspolitiken bör fokusera mer på olika kompetensutmaningar och bättre svara mot kommunernas lokala behov, säger Osman Saidabdala.

– Kompetensförsörjningsutmaningen är en jätteutmaning för oss och för Europa som helhet. Att samverka kring möjliga lösningar, där vi i Västernorrland verkligen står i startgroparna för ett samhällsbygge 2.0, känns oerhört bra, säger Erik Lövgren.

EU-pakt för stärkande av lokal kompetens
Representanterna fick också veta mer om EU:s nya pakt/överenskommelse för kompetensstöd för lokala kompetensstrategier. Som enligt EU snarast måste bidra till att maximera effekten av offentliga och privata kompetensinvesteringar.

  • Pakten syftar till att mobilisera och stödja nyckelaktörer att bestämma om och genomföra konkreta åtgärder
  • Kompetenspartnerskap: att slå samman expertis och resurser, är det bästa instrumentet för konkreta åtgärder och resultat
  • Regionala partnerskap ka.n hjälpa paktens medlemmar att vidta effektiva kompetensåtgärder på plats där de behövs
  • Regionala myndigheter kan spela en aktiv roll. De har en unik position att engagera sig i pakten och engagera relevanta aktörer.

Dagens EU-stöd inte anpassade för kommunernas bästa
I dagsläget är inte medlen tillräckligt anpassade för att kommunerna ska kunna få nytta av dem, det är svårt för kommunerna att söka flera av stöden.

– De interna EU-fonderna, tillexempel europeiska regionala utvecklingsfonder och sociala fonder motsvarar inte behoven inom välfärdssektorn. De behöver bli mer anpassade så de motsvarar behovet inom välfärdssektorn, säger Osman Saidabdala.

Genom att delta i mötet fick Kommunförbundets representanter bidra och lämna synpunkter på nästa programperiod som inleds 2028.

– De börjar redan nu att jobba på nästa programperiod som ska sträcka sig från 2028, vi har nu chansen att påverka, så att det blir lättare för kommunerna att ta del av de stöd som finns, det behöver till exempel bli lättare administrativt att söka stöd, säger Osman Saidabdala.

 

 

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.