Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Elevhälsan i Västernorrland i fokus i internationellt projekt

Elevhälsan i Västernorrland i fokus i internationellt projekt

Kommunförbundet Västernorrland har tillsammans med åtta partners i sex olika länder analyserat pandemins konsekvenser för offentlig verksamhet. Nu avslutas projektet Erudite2 efter ett års erfarenhetsutbyte.
– Tack vare den utvecklingen som påbörjades redan innan pandemin har vi sett att vi snabbare kunnat ställa om. Konsekvenserna i deltagarkommunera har därför inte blivit lika stora, säger Osman Saidabdala, projektledare för Erudite2.

Under det internationella EU-projektet Erudite1 tillfrågades kommuner i Västernorrland om de ville vara med och utveckla nya tjänster inom offentlig sektor. Kramfors och Timrå deltog och utvecklade en vaccinationsmedgivandetjänst. En tjänst som skulle underlätta för både elever, vårdnadshavare och skolhälsopersonal att på ett enkelt sätt kunna hämta in vaccinationsmedgivande digitalt, istället för att skicka papper med elever mellan skolan och hemmet.

Under pandemin fick skolans elevhälsa, precis som många andra verksamheter, ställa om. Det är just dessa konsekvenser som analyseras i Erudite2, genom ett erfarenhetsutbyte med andra länder. Bland annat ville man se hur tjänsten för vaccinationsmedgivande har använts och vad den har fått för betydelse under pandemin.

— Vi kan se att pandemin har lett till att vi har börjat använda digitala lösningar i en högre utsträckning än tidigare och nya tjänster har utvecklats för att fylla nya behov, säger Osman Saidabdala.

Covid 19-situationen har tydliggjort behovet av välfungerande e-tjänster på grund av ökat behov av distansarbete och att kunna utföra olika uppgifter online. Örnsköldsviks och Kramfors kommuner har utvecklat sina tjänster för vaccinationsmedgivande ytterligare, med en ökad automatisering. Därför var de lämpliga för att analysera tjänsterna med hjälp av SEROI-metodik.

Social economic return on investment (SEROI) är ett internationellt etablerat och vedertaget koncept för att kunna mäta värdet och nyttan av de investeringar som görs. Information som sedan kan användas för att kunna fatta medvetna beslut för att öka nyttan ytterligare. I detta projekt har den ekonomiska och sociala avkastningen mätts.

— SEROI-analysen visar att den digitala mognaden ökade hos användarna, vilket har möjliggjort att många fler administrativa uppgifter kunnat genomföras genom att använda digitala tjänster, säger han.

Konsekvenserna har blivit att implementeringen av nya arbetssätt drivits på. Både ett avsändar- och ett mottagarperspektiv.

Under projektets gång har deltagarna besökt varandra för att lära sig av varandra och hur pandemin påverkat verksamheterna i partnerländerna. Studiebesök genomfördes i Slovenien i mars och i Finland i juni 2022. Slutkonferensen hölls i Frankrike i september 2022.

— Erfarenhetsutbytet har varit meningsfullt och skapade en bättre förståelse för hur andra gör saker och hur de hittar lösningar på olika utmaningar, säger Osman Saidabdala.

 

Västernorrlands delegation till Slovenien
Västernorrlands delegation till Slovenien

Läs mer om: projektet Erudite2 och om partnerländerna hos Kommunförbundet Västernorrland
Läs mer om: projektet Erudite2 på projektets hemsida

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.