Funktionsnedsättning

Socialtjänsterna ansvarar för att erbjuda kunskapsbaserade välfärdstjänster utifrån en evidensbaserad praktik. Socialtjänsterna ska medvetet och systematiskt sträva efter att bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap. Kommunförbundet Västernorrland stödjer och samordnar utvecklingsinsatser för att utveckla arbetet inom området. Detta sker med grund i aktuell forskning och med inspiration från utvecklingsarbete på andra platser, i Sverige och utomlands.

Andra viktiga delar är att samordna nätverk där medarbetare från kommunerna får möjlighet till erfarenhetsutbyte och uppdragsarbete. Samordnaren stödjer även utveckling och införande av systematisk verksamhetsuppföljning inom området och arbetet för ökad delaktighet, till exempel genom att informera och utbilda vägledare om Delaktighetsmodellen.

Ett länsgemensamt arbete kring Yrkestitulatur med tillhörande kompetensnivåer har på uppdrag av länets socialchefer genomförts och är nu i förvaltningsfas, samordnaren finns med i det fortsatta arbetet.

 

Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen handlar om ökad delaktighet och inflytande och är ett arbetssätt för att stärka individens engagemang och inflytande över sitt liv och sin vardag. Modellen bygger på dialogsamtal mellan den enskilde och personal kring önskade teman och frågor.

Brukarundersökningar

Brukarundersökningar bland personer som har boende och daglig verksamhet enligt Lagen (1993:387) om vård, stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) genomförs vartannat år.

Bedömningsmatriser för rekrytering

Bedömningsmatriserna är till stöd för chefer och andra funktioner som ska bedöma behörighet vid rekrytering och där olika betygsunderlag ska granskas. Bedömningsmatriserna är levande dokument och är framtagna i samverkan mellan arbetsgivare och fackliga representanter.

Eftergymnasiala utbildningar:
Stödpedagogbehörighet 

Utbildningar:
Stödassistenbehöriget 

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Maria Holknekt

Utvecklingssamordnare: Funktionsnedsättning

Mobil: 070-509 50 36