Det kommunala aktivitetsansvaret

Kraven i arbetslivet har förändrats påtagligt under de senaste decennierna. För tre-fyra decennier sedan dominerades arbetsmarknaden av lågkvalificerade arbeten och lågutbildad arbetskraft. Andelen arbeten som inte kräver mer än grundskoleutbildning har sjunkit från cirka 50 procent vid slutet av 1960-talet till cirka 10 procent 2000. För den enskilde är det första arbetet ett viktigt steg in i samhället. Inträdesfasen har försämrats för vissa grupper av ungdomar, särskilt de utan avklarad gymnasieutbildning har svårt att klara arbetslivets inträdeskrav och att få varaktigt fotfäste på arbetsmarknaden  

Enligt skollagen ska en hemkommun löpande under året hålla sig informerad om hur ungdomar i kommunen är sysselsatta. De som har fullgjort sin skolplikt, men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning, ska hemkommunen erbjuda lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som avses.

Nätverket för kommunernas aktivitetsansvar träffas fyra gånger om året. Tillsammans arrangeras kunskapshöjande seminarier utifrån lagkrav och syften.

Aktiviteter

18 september. Uppföljning och utvärdering.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.