Hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv – att stärka medarbetaren genom kompetensutveckling.

Jämfört med mansdominerade yrkesgrupper får kvinnodominerade yrkesgrupper sämre förutsättningar för kompetensutveckling. Trots att kvinnodominerade yrken utsätts för hårt förändringstryck och har fysiskt och psykiskt påfrestande arbeten som i högre utsträckning skapar stress, förkortat arbetsliv och sjukskrivningar. Projektet Hållbart arbetsliv Västernorrland har som mål att skapa en tydlig förändring.

Att hålla ihop ett helt arbetsliv, utan att bli utbränd, utsliten fysiskt och sjukskriven, det är viktigt både för individen, arbetsgivarna och samhället. Projektet Hållbart arbetsliv ska genom kompetensutveckling ge våra kommuners duktig medarbetare inom äldreomsorgen kunskaper inom temaområdet hållbart arbetsliv. Projektet kommer att möjliggöra kunskap, utrymme och verktyg för personal att hitta sina vägar och nycklar till det hållbara arbetslivet i Västernorrland.

– Sjukskrivningstalen i Västernorrland är ett stort och komplext problem, det låter sig inte lösas med enkla lösningar i marginalerna. Jag tror det är viktigt att man har individen i fokus, det finns inga ”one size fits all”-lösningar här, säger Peder Berg, projektledare för HAV, Kommunförbundet Västernorrland.
I projektet deltar Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand och Sollefteå kommun.

Projektet har nu avslutats.
Grundutbildningarna och de tematiska utbildningarna har hållits. De tematiska utbildningarna skapades utefter deltagarnas önskemål och hölls under perioden januari-november 2022. De områden som berörts är:

  • Fysisk hälsa
  • Stressfaktorer och stresshantering
  • Personlig utveckling
  • Gruppdynamik och samspel i grupp
  • Verksamhetsutveckling och förändringsprocessen
  • Kommunikation och feedback

– Det var viktigt för projekt att deltagarna gavs full möjlighet att påverka vad projektet innehöll. Personalen i våra kommuner är de verkliga proffsen på vad som påverkar det hållbara arbetslivet och det gällde att vara lyhörd, säger Peder Berg.

Genomförandet av utbildningarna med deltagarna inleddes i augusti 2021.

Fakta om socialfonden

Projektet har stöd från socialfondens programområde 1 Kompetensförsörjning, specifikt mål 1:1, Kompetensutvecklande insatser. Socialfonden är en av EU:s så kallade strukturfonder, vars syfte är att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning. Socialfonden ska också bidra till att minska skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan länderna. Insatserna inom socialfondsprogrammet ska syfta till bland annat till att stimulera kompetensutveckling som stärker deltagande kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden.

Det programområde som projektet erhåller stöd från är PROGRAMOMRÅDE 1:

Det övergripande målet för insatser inom programområde 1 var att förbättra kompetensförsörjningen på den svenska arbetsmarknaden. Detta bland annat genom öka kompetensen hos redan sysselsatta.
Projektet pågick mellan: 2020-09-01 – 2023-02-28.

Läs mer: Socialfonden – programområde 1

Reslutat

Projektet HAV har avslutats, efter tre års arbete med kompetensutveckling inom vård och omsorg i Västernorrland. Totalt har 8500 timmar i praktisk utbildning levererats, inom områden som deltagarna själva listat som relevanta och värdefulla för sina respektive yrkesroller.

Vårdanställda ges möjlighet till fortbildning – möt några av deltagarna i projektet HAV

De som arbetar inom vård- och omsorgsyrket löper högre risk för arbetsrelaterad ohälsa. I projektet Hållbart arbetsliv får personalen själva vara med att välja den kompetensutveckling de tror kan hjälpa dem till ett hälsosammare arbetsliv. – Inget område utesluter det andra och man får en del av allt, säger specialistundersköterskan Linda Flodin. Läs mer

Projektet HAV kickstartar hösten med utbildning i förflyttningsteknik

Den 4 oktober genomförde projektet HAV – Hållbart arbetsliv Västernorrland, den första av fem utbildningstillfällen i förflyttningsteknik. Sundsvalls kommun var först ut – och på äldreboendet Lindgården tog Lena Unger och Susanna Nordin emot ett gäng glada HAV-deltagare och gav dem teoretisk såväl som praktisk kunskap i förflyttningsteknik. Läs mer

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Peder Berg

Regional processledare för Vård- och omsorgscollege

Mobil: 070-274 79 02