Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Heders- och heteronormer – personer inom HBTQ särskilt utsatta

Heders- och heteronormer – personer inom HBTQ särskilt utsatta

I juni infaller den officiella Pridemånaden – en månad där världen förenas för att hylla HBTQ, mångfald och inkludering. Men Pridemånaden är inte bara firande och fest, det är också en tid för att belysa och sprida kunskap kring de utmaningar och förtryck som personer inom HBTQ fortfarande upplever i olika delar av världen, i olika sammanhang, och under olika typer av omständigheter. En grupp som är särskilt utsatta och som sällan uppmärksammas eller synliggörs, är pojkar inom HBTQ som även lever i en hederskontext.

Forskning kring hedersrelaterat våld och förtryck har traditionellt fokuserat på kvinnor som offer och män som förövare. Dock är det viktigt att förstå och erkänna att både tjejer och killar lever under starka förväntningar kring heteronormativitet och traditionella könsroller. Därför är personer inom HBTQ särskilt utsatta i en hederskontext och kontrollen kan ta sig än mer våldsamma uttryck eftersom de uppfattas som en så stor skam för familjen och släkten.

HBTQ och heder

Hedersnormerna bygger på starka föreställningar kring kön och sexualitet, och alla sexuella handlingar och identiteter utanför heteronormen anses förbjudna. Att öppet stå för en HBTQ-identitet, som att vara homosexuell, bisexuell, trans- eller queerperson, är inte ett alternativ för många som lever i en hederskontext, eftersom en offentlig avvikelse från normen sanktioneras med bestraffning och olika former av våld. Oron för konsekvenserna av att ”komma ut” – både social exkludering, våld och familjens besvikelse – gör att många i stället försöker dölja den avvikande heteronormen för familj och släkt. De som väljer att inte underkasta sig kraven tvingas leva sina liv utan familjens stöd, en del förföljs av släkt och vänner och lever därför i rädsla och otrygghet.

En typ av våld som HBTQ-personer riskerar att utsättas för är så kallade omvändelseförsök. Dessa syftar till att få individen att förändra, dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet. Det kan innefatta påtvingade medicinska behandlingar, själavård, demonutdrivning och tvång att ingå i heteronormativa relationer. På grund av de allvarliga psykiska och fysiska konsekvenserna av omvändelseförsök har FN likställt det med tortyr.

Att söka hjälp

Personer inom HBTQ i en hederskontext upplever ofta självskadebeteende, missbruk, psykisk ohälsa samt tankar och försök till suicid – men enligt en rapport av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) uttrycker även många att det är svårt att be om hjälp kring sin situation. Att söka hjälp är förenat med en risk att offentliggöra den normbrytande sexuella läggningen eller könsidentiteten, och många tror att ingen förstår deras situation eller kan hjälpa dem. Eftersom personen drar sig från att söka hjälp, och omgivningen har svårt att upptäcka deras utsatthet, riskerar de att osynliggöras och på så sätt inte får den hjälp de behöver.

Det är även många utsatta som uttrycker att de har dåliga erfarenheter av att ha sökt hjälp; att de bemötts med oförståelse från socialtjänsten och att deras upplevelser har förminskats eller normaliserats. Föräldrarna har kopplats in även om de utsatta uttryckt att de inte vill det, och det har resulterat i att våldet i många fall trappats upp. Därför är det viktigt att det finns kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck – hur det ska bemötas och att våldet tar sig i uttryck på många olika sätt – bland yrkesverksamma som möter barn och unga som utsätts eller riskerar att utsättas, för att rätt stöd och hjälp ska kunna ges.

Som yrkesverksam inom bland annat socialtjänsten, skolan, polisen och regionen i Västernorrland har du tillgång till Västernorrland mot vålds intranät – där bland annat viktig information, webbutbildningar och handböcker kring hedersrelaterat våld och förtryck finns samlat.

Inför sommarlovet

Under sommarlovet ökar risken att barn förs ut ur landet för att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Därför uppmanas du som på olika sätt möter barn i din profession att höja din uppmärksamhet vara extra vaksam på varningstecken. Om du som yrkesverksam misstänker eller vet om att någon du möter utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck har du en skyldighet att anmäla till socialtjänsten i din kommun.

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där barn och vuxna är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck? Kontakta Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck på telefonnummer 010-223 57 60. Mer information om hedersrelaterat våld och förtryck finns på hedersfortryck.se.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.