Kommunförbundet Västernorrland / Våra skrivelser / Ny regional satsning ska ge ökad tillgång till kommunernas digitala tjänster

Ny regional satsning ska ge ökad tillgång till kommunernas digitala tjänster

Tillväxtverket har beviljat Kommunförbundet Västernorrland tre miljoner kronor i stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för att driva projektet ”Tillgängliga e-tjänster för offentlig sektor”. Satsningen ska bidra till att länets kommuner, och Nordanstigs kommun, i högre grad erbjuder samhällsservice i form av trygga och pålitliga digitala tjänster. Medborgare och företag ska så enkelt som möjligt kunna använda och nå den kommunala servicen. Projektet kommer att rikta fokus på utveckling av befintliga och nya e-tjänster.

Kommunerna står inför stora samhällsutmaningar – den demografiska utvecklingen och framtidens kompetensförsörjning, för att nämna några av dem. För att fortsatt kunna erbjuda fullgod samhällsservice till invånare och företag behöver kommunerna ställa om och anpassa sig till de nya förutsättningarna. Digital teknik har pekats ut som en möjlighet för att lyckas med den nödvändiga omställningen, vilket kommunerna är väl medvetna om.

– Vi har sen tidigare en väl fungerande samverkan inom digitalisering mellan kommunerna i Västernorrland, säger Charlotte Sandelius, förbundsdirektör på Kommunförbundet Västernorrland. Att kommunerna nu får ännu större möjlighet att utveckla digitala tjänster och öka användningen av dem är mycket positivt.

Målet är att de digitala kanalerna ska vara den mest använda informationsvägen mellan kommun, medborgare och företag. Tillgängligheten till kommunernas digitala tjänster ska ökas och invånarna ska ges möjlighet att följa sitt ärende i högre utsträckning.

– Vi vill helt enkelt förenkla vardagen för både användarna och för kommunerna internt, fortsätter Charlotte. Kommunerna ska kunna erbjuda samhällsservice på ett mer kostnadseffektivt sätt, invånarna och företagen ska uppleva att det är enklare att lämna in uppgifter och att handläggningen av ärenden blir smidigare. Genom att tillgängliggöra tjänsterna och minska handläggningstiden kan vi skapa nytta för hela samhället.

Kommunerna i Västernorrland tillsammans med Nordanstig har i samverkan med varandra under flera års tid utvecklat e-tjänster för ökad samhällsservice. Detta har ökat tillgängligheten och kvalitén samt sparat tid och pengar, för invånare och företag samt den kommunala förvaltningen.

Projektet ”Tillgängliga e-tjänster i offentlig sektor” pågår fram till 2023-02-28 och har en total budget på sex miljoner kronor.

För mer information, kontakta:
Charlotte Sandelius, förbundsdirektör, mobil: 070-365 71 57
Åsa Sjöblom, projektledare, 072-570 30 59

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.