En nollvision för suicid

I Sverige dör ca 1 500 personer varje år av suicid. Att personal inom kommunerna och regionens verksamheter är väl förberedda för att möta människor i risk för suicid är därför viktigt. Projektet ”En nollvision för suicid” har pågått sedan 2020 och riktar sig till samtliga sju kommuner i länet och Region Västernorrland.

Finansiering av projektet sker genom länsgemensamma statsmedel inom regeringen och SKR:s överenskommelse om psykisk hälsa och suicidprevention. Projektledaren finns vid Kommunförbundet Västernorrland sedan 2022.

I projektet samordnas arbete med kompetenshöjande utbildningar om suicidprevention till personal inom kommun och region samt informationsinsatser inom suicidprevention riktat till allmänhet, föreningar och civilsamhället i övrigt. Implementering av kunskapsbaserade insatser inom suicidprevention stöttas inom projektet.

En länsgemensam plan för suicidprevention 2023 för kommunerna i länet och Region Västernorrland har tagits fram där planerade insatser för året beskrivs. Kommunerna och regionen gör också en lokal planering för sina verksamheter och väljer då vilka utbildningar som erbjuds till olika målgrupper.

Utbildningar som pågår i länet:

  • Våga Fråga
  • AOSP (akut omhändertagande av självmordsnära person)
  • MHFA (Mental Health First Aid)
  • Ledare som lyssnar
  • Livsviktiga snack

Implementering som pågår:

YAM- Youth Aware of Mental Health ges till elever i årskurs 8.
ASSIP – behandling efter suicidförsök. Erbjuds vid Livsstilsmedicin Österåsen.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.