En nollvision för suicid

I Sverige dör ca 1 500 personer varje år av suicid. Att personal inom kommunerna och regionens verksamheter är väl förberedda för att möta människor i risk för suicid är därför viktigt. Projektet ”En nollvision för suicid” har pågått sedan 2020 och riktar sig till samtliga sju kommuner i länet och Region Västernorrland.

Finansiering av projektet sker genom länsgemensamma statsmedel inom regeringen och SKR:s överenskommelse om psykisk hälsa och suicidprevention. Projektledaren finns vid Kommunförbundet Västernorrland sedan 2022.

I projektet samordnas arbete med kompetenshöjande utbildningar om suicidprevention till personal inom kommun och region samt informationsinsatser inom suicidprevention riktat till allmänhet, föreningar och civilsamhället i övrigt. Implementering av kunskapsbaserade insatser inom suicidprevention stöttas inom projektet.

En länsgemensam plan för suicidprevention 2023 för kommunerna i länet och Region Västernorrland har tagits fram där planerade insatser för året beskrivs. Kommunerna och regionen gör också en lokal planering för sina verksamheter och väljer då vilka utbildningar som erbjuds till olika målgrupper.

Utbildningar som pågår i länet:

  • Våga Fråga
  • AOSP (akut omhändertagande av självmordsnära person)
  • MHFA (Mental Health First Aid)
  • Ledare som lyssnar
  • Livsviktiga snack

Implementering som pågår:

YAM- Youth Aware of Mental Health ges till elever i årskurs 8.
ASSIP – behandling efter suicidförsök. Erbjuds vid Livsstilsmedicin Österåsen.

Länsgemensam handlingsplan

Länsgemensam plan för suicidprevention i Västernorrland 2023 – För länets kommuner och Region Västernorrland.

Alla måste våga ställa frågan – anställda utbildas i suicidprevention

Det finns inga tydliga tecken eller varningssignaler att titta efter, därför måste alla som jobbar i yrken där de möter människor våga bryta tabun. I ett gemensamt utbildningsprojekt för suicidprevention kommer kommun- och regionanställda i Västernorrland nu att få lära sig att våga fråga om självmordstankar.

Medarbetare tillgodoses livsviktig kunskap om psykisk ohälsa och suicid

Personal inom Västernorrlands kommuner och region erbjuds, via projektet En nollvision för suicid, utbildningen Våga Fråga – som ger kunskap och verktyg om hur man kan prata om psykisk ohälsa och suicid. Att fråga och prata om psykisk ohälsa är en viktig del i det suicidpreventiva arbetet.

Paula Landqvist, projektledare för En nollvision för suicid på Kommunförbundet Västernorrland

Suicidprevention – Livsviktigt arbete för kommunerna

Att utveckla hur kommunerna arbetar med att främja psykisk hälsa och förbygga suicid är centralt för att minska antalet suicidförsök. I Västernorrland sker en del av det förebyggande arbetet genom projektet En nollvision för suicid, som är ett gemensamt projekt för länets kommuner och Region Västernorrland.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Paula Landqvist

Projektledare suicidprevention och VFU-samordnare socionomstudenter

Mobil: 072-570 30 59